Данни по консолидираната фискална програма (GFSM 86) (годишни)