Министерство на финансите

на Република България

ПИСМЕН ОТГОВОР НА ВЪПРОС ОТНОСНО: БРОЯТ И ОБОРОТЪТ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ БЕНЗИНОСТАНЦИИ В БЪЛГАРИЯ

06.01.2017 г.

ПИСМЕН ОТГОВОР НА ВЪПРОС ОТ МАРТИН ДИМИТРОВ И ПЕТЪР СЛАВОВ - НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ ПГ НА РЕФОРМАТОРСКИЯ БЛОК

Относно: Броят и оборотът на ведомствените бензиностанции в България

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СЛАВОВ,

В отговор на Ваше запитване с изх. № 654-06-1936/15.12.2016 г. относно броят и оборотът на ведомствените бензиностанции в България, Ви уведомявам за следното:

По поставените въпроси

Какъв е броят на ведомствените бензиностанции за периода 2014-2016 г. и какъв е реализираният от тях оборот по видове горива? Моля да представите информацията за всяка година поотделно.

 Колко от тези бензиностанции имат монтирани измервателни уреди към месец декември 2016 г.?

В Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и в Наредба № Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства не се използва посоченото в запитването понятие „ведомствени бензиностанции", а са регламентирани изискванията за регистриране и отчитане на продажбите и зарежданията с течни горива за вътрешно потребление.

Лицата, които извършват продажби на течни горива чрез средства за измерване на разход, са длъжни да регистрират и отчитат продажбите на течни горива чрез издаване на фискална касова бележка от електронна система с фискална памет (ЕСФП), включително за платените чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит, наличен паричен превод или пощенски паричен превод.

Лицата по чл. 118, ал. 8 от ЗДДС, които са задължени да регистрират и отчитат зарежданията с течни горива за собствени нужди чрез ЕСФП, са задължени да ги приключват с вид плащане "резерв 2" - "вътрешно потребление".

Във връзка с гореизложеното Ви предоставям информация за лицата, които отчитат „вътрешно потребление" на течни горива, като следва да се отбележи, че в тази група попадат и лицата, които извършват едновременно както продажби, така и зареждания с течни горива за собствени нужди, като регистрират и отчитат продажби и/или зареждания с течни горива чрез ЕСФП и нивомерна измервателна система:

 

  

2014 г.

2015 г.

януари - ноември 2016 г.

Брой обекти с ЕСФП и нивомерна измервателна система към края на периода

3 305

4 011

4 225

 

Количества от ЕСФП - общо в млн. литри

Бензини

613,9

642,7

605,7

Дизел

1 616,6

1 903,7

1 973,0

Пропан-бутан

723,7

792,3

753,7

Метан

409,5

427,6

361,2

 

Обороти от ЕСФП - общо в млн. лева

6 396,6

6 156,2

5 335,9

Бензини

1 515,0

1 372,9

1 154,0

Дизел

3 915,6

3 937,1

3 489,1

Пропан-бутан

853,7

745,4

622,3

Метан

112,3

100,8

70,5

 

Оборот за вътрешно потребление /„резерв 2"/ в млн. лева

127,7

264,8

317,3

% на оборота за вътрешно потребление /„резерв 2"/ от общия оборот

2,00

4,30

5,95

Брой обекти, които отчитат вътрешно потребление

689

1 392

1 440

 

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ:

                                              ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ