Министерство на финансите

на Република България

ПИСМЕН ОТГОВОР НА ВЪПРОС ОТ ПЕТЪР СЛАВОВ, МАРТИН ДИМИТРОВ И МЕТОДИ АНДРЕЕВ - НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

22.12.2016 г.

Относно: Брой и обем на възложените обществени поръчки за месеците ноември и декември на 2015-2016 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СЛАВОВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АНДРЕЕВ,

В отговор на постъпило в Министерството на финансите писмо с изх. №654-06-1914/14.12.2016 г., относно възложените обществени поръчки за месеците ноември и декември на 2015 и 2016 г., предоставям на Вашето внимание следната информация по реда на конкретно поставените въпроси:

1. Какъв е броят и на каква обща стойност са възложените обществени поръчки от ръководеното от Вас министерство и от ведомствата, на които то е принципал през периода 15.11.-15.12.2015г.?

През периода 15.11.-15.12.2015 г. Министерството на финансите, Централният орган за покупки (ЦОП) и ведомствата, на които то е принципал, са възложили 87 бр. обществени поръчки на стойност 46 822 425 лв. без ДДС. Същата включва прогнозната стойност от 35 000 000 лв. на централизираната поръчка на ЦОП за сключване на рамково споразумение с предмет „Доставка на автомобилно гориво, автокозметика и смазочни материали за автомобили чрез карти за безналично плащане", за нуждите на органи на изпълнителната власт по чл. 4, ал. 1 от ПМС № 112/2010г. (отм.). Рамковото споразумение на ЦОП е със срок на действие 13 месеца и изтича на 31.01.2017 г. По него са възложени 21 договора от централната администрация на изпълнителната власт. ЦОП провежда процедури за сключване на рамкови споразумения за възлагане на доставки/услуги за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации. ЦОП не разплаща, а осигурява възможност за потребителите на централизираното възлагане да сключват договори в рамките на одобрените си бюджетни лимити.

Информацията за ВРБ към МФ по редове 5-8 от приложената таблица е за възложени поръчки под праговете по чл. 14, ал. 5 от ЗОП (отм.), при условията на директно възлагане, без провеждане на процедура.

2. Какъв е броят и на каква обща стойност са възложените обществени поръчки от ръководеното от Вас министерство и от ведомствата, на които то е принципал през периода 15.11. - 15.12.2016 г.?

През периода 15.11.-15.12.2016 г. Министерството на финансите, Централният орган за покупки и ведомствата, на които то е принципал са възложили 52 бр. обществени поръчки на стойност 6 547 249 лв. без ДДС.

Информацията за ВРБ към МФ по редове 4-8 от приложената таблица е за възложени поръчки под праговете по чл. 20, ал. 4 от ЗОП, при условията на директно възлагане, без провеждане на процедура.

3. В случай, че общата стойност по т.2 надвишава тази по т.1, на какво се дължи това?

Общата стойност на възложените през периода 15.11.-15.12.2016 г. обществени поръчки не надвишава стойността на тези за периода 15.11.-15.12.2015 г.  

4. Какъв е броят и на каква обща стойност са обществените поръчки, които ръководеното от Вас министерство и ведомствата, на които е принципал, планира да обяви до края на 2016 г.?

Броят на планираните обществени поръчки, които Министерството на финансите и ведомствата, на които то е принципал ще стартират до края на 2016 г. е 18 с обща стойност от 66 795 890 лв. без ДДС. Същата включва прогнозната стойност на обществена поръчка за отпечатване на ценни книжа, издание на МФ, в размер на 62 300 000 лв. без ДДС, като заложеният срок за изпълнение е до 31.12.2021 г. Поръчката е планирана, включена е в утвърдения график за възлагане на обществените поръчки за 2016 г. и за нея е публикувано предварително обявление през месец февруари 2016 г. Информация за стартирането й е изпратена до РОП и ОВ на ЕС на 20.12.2016 г. Срокът на действащите договори със същия предмет изтича през 2017 г.

5. Какъв е броят и на каква обща стойност са стартиралите вече обществени поръчки, за които изтичат сроковете за възлагане /подписване на договори/ от ръководеното от Вас министерство или от ведомствата, на които то е принципал до края на 2016г.?

До края на 2016 г. изтичат сроковете за възлагане /подписване на договор/ на 34 обществени поръчки на обща стойност 82 585 543 лв. без ДДС, стартирани от Министерството на финансите, Централният орган за покупки и от ведомствата, на които то е принципал. Стойността включва финансовия лимит от 77 650 000 лв. без ДДС на централизирана поръчка с предмет „Доставка на автомобилно гориво, автокозметика и смазочни материали за автомобили чрез карти за безналично плащане" със срок за изпълнение 24 месеца, до 31.01.2019 г. Поръчката е за нуждите на възложителите по чл. 4, ал. 1 от ПМС 385 от 30.12.2015г., които с приемането на цитираното постановление нараснаха с 66 нови институции, органи на изпълнителната власт и независими регулатори. С приемането на ПМС № 101 от 26.04.2016 г., за изм. и доп. на ПМС № 385/2015 г., кръга от възложители на централизираното възлагане за доставка на гориво се разшири с нови 109 институции - лечебни и регионални центрове, домове за медико-социални грижи и регионални здравни инспекции.

Приложение.

МИНИСТЪР:

                    ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ