Министерство на финансите

на Република България

ПИСМЕН ОТГОВОР НА ВЪПРОС ОТ ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА - НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ПГ НА ПП ГЕРБ

20.12.2016 г.

Относно: Събиране на вземанията на „Корпоративна търговска банка" АД (н.) (КТБ)

                                         

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АТАНАСОВА,

По повод на Ваш въпрос с изх. № 654-06-1903 / 14.12.2016 г. относно дейността по събиране на вземанията на КТБ (н.) при попълване на масата на несъстоятелността, отправихме запитване до синдиците на КТБ АД (н.) чрез Фонда за гарантиране на влоговете в банките - органа, овластен да осъществява контрол относно законосъобразното и целесъобразното упражняване на техните правомощия.

Прилагам копие от получения в Министерството на финансите писмен отговор от синдиците на „Корпоративна търговска банка" АД (н.).

Приложение.

МИНИСТЪР:

                   ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ