Министерство на финансите

на Република България

ПИСМЕН ОТГОВОР НА ВЪПРОС ОТ НАСТИМИР АНАНИЕВ И АНТОНИ ТРЕНЧЕВ - НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ ПГ НА РЕФОРМАТОРСКИЯ БЛОК

20.12.2016 г.

Относно: Числеността на служителите и свободни работни позиции в ръководеното от Вас министерство

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АНАНИЕВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТРЕНЧЕВ,

В отговор на Вашия въпрос относно числеността на персонала и свободните щатни бройки в системата на Министерството на финансите, Ви информирам за следното:

По т. 1 - информацията за числеността на персонала е публична и се съдържа в устройствените правилници на административните структури в системата на Министерството на финансите и Постановление № 215 на Министерския съвет от 1999 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на финансите и за преобразуване и закриване на административни структури към министъра на финансите. Съгласно съдържащите се там данни численият състав на съответните административни структури към 21.12.2016 г. е, както следва:

 • - Министерство на финансите - 568 щатни бройки;
 • - Национална агенция за приходите - 7686 щатни бройки;
 • - Агенция „Митници" - 3362 щатни бройки;
 • - Агенция за държавна финансова инспекция - 193 щатни бройки;
 • - Държавна комисия по хазарта - 49 щатни бройки;
 • - Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз" - 72 щатни бройки;
 • - Агенция по обществени поръчки - 70 щатни бройки;
 • - Национален компенсационен жилищен фонд - 9 щатни бройки.

По т. 2 - информацията за заетите и свободните щатни бройки в административните структури на изпълнителната власт е публична и без тази за Националния компенсационен жилищен фонд, където няма свободни щатни бройки, е публикувана в Административния регистър на адрес: http://iisda.government.bg/. Съгласно съдържащите се там данни свободните щатни бройки в административните структури в системата на Министерството на финансите към 21.12.2016 г. са, както следва:

 • - Министерство на финансите - 48;
 • - Национална агенция за приходите - 45;
 • - Агенция „Митници" - 25;
 • - Агенция за държавна финансова инспекция - 11;
 • - Държавна комисия по хазарта - няма незаети щатни бройки;
 • - Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз" - няма незаети щатни бройки;
 • - Агенция по обществени поръчки - 7.

По т. 3 - към настоящия момент в административните структури в системата на Министерството на финансите не се предвижда съкращаване на щатни бройки през 2017 г.

М И Н И С Т Ъ Р:

                          ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ