Министерство на финансите

на Република България

ПИСМЕН ОТГОВОР НА ВЪПРОС ОТ НАСТИМИР АНАНИЕВ И АНТОНИ ТРЕНЧЕВ - НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ ПГ НА РЕФОРМАТОРСКИЯ БЛОК

20.12.2016 г.

Относно: Заплащането на труда в ръководеното от Вас министерство

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АНАНИЕВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТРЕНЧЕВ,

В отговор на Вашия въпрос относно заплащането на труда в Министерството на финансите, Ви информирам за следното:

По т. 1 - в рамките на щатната численост на персонала на Министерството на финансите най-ниската брутна заплата, включваща основна заплата и допълнителни възнаграждения с постоянен характер, на служител, назначен на трудов договор, е в размер на 600 лв.

По т. 2 - в рамките на щатната численост на персонала на Министерството на финансите най-високата брутна заплата, включваща основна заплата и допълнителни възнаграждения с постоянен характер, на служител, назначен на трудов договор, е в размер на 2860 лв.

По т. 3 - в рамките на щатната численост на персонала на Министерството на финансите средната брутна заплата, включваща основна заплата и допълнителни възнаграждения с постоянен характер, на служителите, назначени на трудов договор, е в размер на 1055 лв.

По т. 4 - в Министерството на финансите допълнителните възнаграждения за постигнати резултати се изплащат на основание чл. 67, ал. 7, т. 5 и ал. 8-10 от Закона за държавния служител, чл. 107а, ал. 14, т. 5 и ал. 15 и 16 от Кодекса на труда и чл. 19, т. 5, чл. 24 и чл. 25 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г., и чл. 13, ал. 1, т. 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, приета с Постановление № 4 на Министерския съвет от 2007 г. Същите се определят в рамките на разходите за заплати, възнаграждения и задължителни осигурителни вноски по бюджета на Министерството на финансите. Разпределянето им се извършва въз основа на вътрешни правила, утвърдени в изпълнение на горепосочените разпоредби. Допълнителното възнаграждение за постигнати резултати се определя въз основа на оценка за точно и в срок изпълнение на поставените задачи на административните звена и на конкретните служители, като се изплаща четири пъти годишно - през месец април, юли и октомври за текущата година и през месец януари - за предходната година. Индивидуалният размер на допълнителното възнаграждение за постигнати резултати е променлива величина, върху която освен поставената оценка влияние оказва и заеманата длъжност.

Съобразно цитираната нормативна уредба за периода от 01.01.2016 г. до 01.12.2016 г. в рамките на щатната численост на персонала на Министерството на финансите са изплатени допълнителни възнаграждения за съответните тримесечия, като за целия период средномесечната сума на служител е в размер  на 707 лв.

М И Н И С Т Ъ Р:

                          ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ