Министерство на финансите

на Република България

ПИСМЕН ОТГОВОР НА ВЪПРОС ОТ НАСТИМИР АНАНИЕВ И АНТОНИ ТРЕНЧЕВ - НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ ПГ НА РЕФОРМАТОРСКИЯ БЛОК

20.12.2016 г.

Относно: Броят на пенсиониралите се служители, прекратените трудови договори, сключените трудови договори и сключените граждански договори за периода от 1 януари до 5 декември 2016 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АНАНИЕВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТРЕНЧЕВ,

В отговор на Вашия въпрос относно броят на пенсиониралите се служители, прекратените трудови договори, сключените трудови договори и сключените граждански договори за периода от 1 януари до 5 декември 2016 г., Ви информирам за следното:

По т. 1 - за периода от 1 януари до 5 декември 2016 г. в рамките на щатната численост на персонала на Министерството на финансите поради придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст са прекратени служебните/трудовите правоотношения на 6 служители, а на още 3 служители са връчени едномесечни предизвестия.

По т. 2 - към 5 декември 2016 г. в рамките на щатната численост на персонала на Министерството на финансите работят 22 служители, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, като на 3 от тях са връчени едномесечни предизвестия за прекратяване на служебни/трудови правоотношения.

По т. 3 - за периода от 1 януари до 5 декември 2016 г. в рамките на щатната численост на персонала на Министерството на финансите по собствено желание са прекратени трудовите правоотношения на 6 служители. За същия период няма съкратени служители на трудов договор.

По т. 4 - за периода от 1 януари до 5 декември 2016 г. в рамките на щатната численост на персонала на Министерството на финансите са сключени 2 безсрочни трудови договора и 2 срочни трудови договора, всички при условията на пълно работно време. Няма сключени трудови договори при условията на непълно работно време.

По т. 5 - за периода от 1 януари до 5 декември 2016 г. Министерството на финансите е сключило 105 граждански договори с физически и юридически лица за обезпечаване нормалното изпълнение на функциите на министерството (покупка на материали, поддръжка на материално-техническата база, почистване, охрана на сгради и др.).

По т. 6 - за периода от 1 януари до 5 декември 2016 г. в рамките на щатната численост на персонала на Министерството на финансите са преназначени общо 172 държавни служители и служители по трудово правоотношение. Причините за преназначенията са свързани основно със структурни и длъжностни промени и повишаване в длъжност на служители. За същия период по заместване са назначени или преназначени общо 32 държавни служители и служители по трудово правоотношение.

М И Н И С Т Ъ Р:

                          ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ