Министерство на финансите

на Република България

ПИСМЕН ОТГОВОР НА ВЪПРОС ОТ ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ - НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ПГ „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ“

20.12.2016 г.

Относно: Размер на данък върху добавената стойност, възстановен на общините на основание § 5, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ДВ, бр. 41 / 2015 г.)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,

В отговор на Ваше запитване с изх. № 654-06-1833 / 07.12.2016 г., относно размерът - общо и по общини, на възстановените суми по § 5, ал. 2 от ПЗР на ЗД на ЗДДС (ДВ, бр. 41 / 2015 г.), кога са възстановени сумите и има ли, и кои са общините с невъзстановени - изцяло или частично суми, Ви информирам за следното:

По данни на Националната агенция за приходите въз основа на подадени декларация-опис на получени от общините доставки на стоки или услуги в изпълнение на водни проекти, включително по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013", е извършено възстановяване на начислен данък върху добавената стойност  в размер общо на 176 529 508 лева.

Към 10.12.2016 г. са възстановени на общините всички дължими суми на основание § 5, ал. 2 от ПЗР на ЗД на ЗДДС (ДВ, бр. 41/ 2015 г.).

Данните за конкретния размер на възстановения ДДС по общини представляват данъчна и осигурителна информация по смисъла на чл. 72, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Предвид това, прилагам информация за периода на възстановяване на ДДС по общини.

Приложение: Период на възстановяване на ДДС по § 5, ал. 2 от ПЗР на ЗД на ЗДДС (ДВ, бр. 41 / 2015 г.) по общини.

 

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ:

                                                ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ