Министерство на финансите

на Република България

ПУБЛИКУВАН Е МЕСЕЧНИЯТ БЮЛЕТИН „ДЪЛГ И ГАРАНЦИИ НА ПОДСЕКТОР „ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ“ ЗА ФЕВРУАРИ

31.03.2017 г.

Дългът на подсектор „Централно управление" (1) към края на м. февруари 2017 г. намалява до 13 418,3 млн. евро, в сравнение с края на м. януари 2017 г. Вътрешните задължения са 3 153,1 млн. евро, а външните  10 265,1 млн. евро.

В края на отчетния период делът на дълга на подсектор „Централно управление" към брутния вътрешен продукт (БВП) (2) възлиза на 27,5%, като делът на вътрешния дълг е 6,4%, а на външния дълг - 21,1%. В структурата на дълга на подсектор „Централно управление" в края на периода вътрешните задължения заемат дял от 23,5%, а външните - от 76,5%.

Гарантираният дълг на подсектор „Централно управление" през м. февруари 2017 г. се увеличава до 226,3 млн. евро, в сравнение с края на м. януари 2017 г. Вътрешните гаранции са 35,6 млн. евро, а съотношението гарантиран дълг на подсектор „Централно управление"/БВП е в размер на 0,5%.

Съгласно водения от МФ, на основание на чл. 38, ал. 1 от Закона за държавния дълг (ЗДД), официален регистър на държавния и държавногарантирания дълг, държавният дълг към края на м. февруари 2017 г. намалява до 12 815,9 млн. евро, в сравнение с края на м. януари 2017 г., или 26,3% от брутния вътрешен продукт (БВП). Вътрешните задължения са в размер на 3 086,6 млн. евро, а външните - в размер на 9 728,7 млн. евро. 

Държавногарантираният дълг през м. февруари 2017 г. възлиза на 855,4 млн. евро. Вътрешните гаранции са 35,6 млн. евро, а съотношението държавногарантиран дълг/БВП е в размер на 1,8%.

Бюлетинът се намира в раздел „Статистика"/„Месечен бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление".

Забележка: Съгласно чл.36, ал.3 от Закона за публичните финанси /в сила от 01.01.2014 г. обн. ДВ. бр.15 от 15.02.2013 г., изм. ДВ. бр.95 от 8.12.2015г., изм. и доп. ДВ. бр.43 от 7.06.2016 г./, считано от м.юни 2016 г. МФ публикува месечен бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление". Информация за размера, структурата и динамиката на държавния и държавногарантирания дълг /поет по реда на ЗДД/ и публикувана до м. май 2016 в бюлетин „Държавен дълг", в новото издание се съдържа в приложението на стр. 13. 


 

[1] Дълг на подсектор "Централно управление" е дългът на подсектор "Централно управление" съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 479/2009 от 25.05.2009 г. за прилагане на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на Европейската общност. Списък на единиците, които освен държавните органи и институции са включени в подсектор "Централно управление", съгласно Европейската система от национални и регионални сметки в Общността (ЕСС 2010) и ръководството за държавен дълг и дефицит на Евростат (ЕК), може да бъде намерен ТУК

[2] По прогнозни данни за БВП, съгласно актуализираната есенна макроикономическа прогноза на Министерство на финансите за 2016 г.