Министерство на финансите

на Република България

МФ ОЧАКВА ИЗЛИШЪК В РАЗМЕР НА 822,4 МЛН. ЛВ. ПО КОНСОЛИДИРАНАТА ФИСКАЛНА ПРОГРАМА КЪМ ФЕВРУАРИ 2017 г.

28.02.2017 г.

На база на предварителни данни и оценки се очаква салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към месец февруари 2017 г. да бъде положително в размер на 822,4 млн. лв. (0,9% от прогнозния БВП).

Основни параметри по КФП на база предварителни данни и оценки:

Приходите и помощите по КФП към февруари 2017 г. се очаква да бъдат в размер на 5 733,0 млн. лв. (16,2% от годишния разчет), като спрямо февруари 2016 г. се отбелязва ръст от 213,6 млн. лева. Ръстът спрямо предходната година се дължи основно на по-високите данъчни и неданъчни приходи, които нарастват с 450,8 млн. лв. (9,0%), докато постъпленията от помощи са по-ниски.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към февруари 2017 г. са в размер на 4 910,6 млн. лв., което е 13,4% от годишния разчет. Съпоставено със същия период на предходната година разходите по КФП нарастват, главно поради по-високия размер на социалните и здравноосигурителните плащания, базов ефект при разходите за пенсии от увеличението им от юли 2016 г., разходите за субсидии и ръст на осигурителните вноски, свързан с увеличения размер на осигурителната вноска за фонд „Пенсии за лицата по чл. 69" с 20 пр. п. спрямо 2016 г.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена  към 28.02.2017 г. от централния бюджет, възлиза на 154,3 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС - Решение на Съвета 2014/335/ЕС, Евратом относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз, Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на ЕС и Регламент (EС, Евратом) № 609/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. относно методите и процедурата за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства, изменен с Регламент (EС, Евратом) 2016/804 на Съвета от 17 май 2016 г.

Статистическите данни и Информационният бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, на база на данни от месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите в края на месец март 2017 година.