Министерство на финансите

на Република България

ПУБЛИКУВАНИ СА ДАННИ ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 г. ЗА КОНСОЛИДИРАНИЯ ДЪЛГ НА СЕКТОР „ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ“

10.02.2017 г.

 

Консолидираният дълг на сектор „Държавно управление" за третото тримесечие на 2016 г. възлиза на 26 256 млн. лв. или 28,7% от БВП. В сравнение с предходното тримесечие на 2016 г. дългът отбелязва намаление както в номинално изражение със 189,5 млн.лв. така и спрямо БВП с 0,7 пр.п.

Съгласно последните публикувани данни от Евростат през месец януари 2017 г., стойността на съотношението „консолидиран дълг на сектор „Държавно управление"/БВП за третото тримесечие на 2016 г. представлява 28,7%", запазвайки водещата позиция на Република България с най-ниска задлъжнялост сред държавите-членки на ЕС, само след Естония (9,6%) и Люксембург (21,5%).  Отчетените ниски нива са не само далеч под горния праг на Маастрихтския критерий за конвергенция от 60%, но и значително под средните нива за страните в ЕС-28 и ЕС-19, които съответно са 83,3% и 90,1%.

Данните и методологическите бележки за тяхното съставяне се намират в раздел „Държавен дълг"/„Статистика ".