Министерство на финансите

на Република България

ПУБЛИКУВАН Е МЕСЕЧНИЯТ БЮЛЕТИН „ДЪЛГ И ГАРАНЦИИ НА ПОДСЕКТОР „ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ“ ЗА НОЕМВРИ*

30.12.2016 г.

Съгласно водения от МФ официален регистър на дълга, дългът на подсектор „Централно управление"** към края на ноември 2016 г. възлиза на 13 204,1 млн. евро. Вътрешните задължения са в размер на 3 451,6 млн. евро, а външните - в размер на 9 752,5 млн. евро.

В края на отчетния период делът на дълга на подсектор „Централно управление" към брутния вътрешен продукт (БВП)*** възлиза на 29,1%, като делът на вътрешния дълг е 7,6%, а на външния - 21,5%. В структурата на дълга на подсектор „Централно управление" в края на периода вътрешните задължения заемат дял от 26,1%, а външните - от 73,9%.

Валутната структура на дълга към края на ноември се разпределя както следва: 79,2% в евро, 20,0% в левове, 0,6% в щатски долари и 0,2% в други валути.

Извършените плащания по дълга на подсектор „Централно управление" към края на месеца са в размер на 2 111,8 млн. лв., от които 1 459,0 млн. лв. погашения по главници и 652,8 млн. лв. лихви.

Гарантираният дълг на подсектор „Централно управление" през ноември достига до 185,6 млн.евро, от които 33,6 млн. евро са вътрешните гаранции, а съотношението държавногарантиран дълг/БВП е в размер на 0,4%.

Бюлетинът се намира в раздел „Статистика"/„Месечен бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление".

 

* Съгласно чл.36, ал.3 от Закона за публичните финанси /в сила от 01.01.2014 г.
обн. ДВ. бр.15 от 15.02.2013 г., изм. ДВ. бр.95 от 8.12.2015г., изм. и доп. ДВ. бр.43 от 7.06.2016 г./, считано от м.юни 2016 г. МФ публикува месечен бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление". Информация за размера, структурата и динамиката на държавния и държавногарантирания дълг /поет по реда на ЗДД/ и публикувана до м.май 2016 в бюлетин „Държавен дълг", в новото издание се съдържа в приложението на стр.13.
 

** Дълг на подсектор "Централно управление" е дългът на подсектор "Централно управление" съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 479/2009 от 25 май 2009 г. за прилагане на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на Европейската общност.

*** По прогнозни данни за БВП, съгласно есенната макроикономическа прогноза на Министерство на финансите за 2016 г.