Министерство на финансите

на Република България

ОДОБРЕН Е АКТУАЛИЗИРАН ВАРИАНТ НА НАРЪЧНИК ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ

15.01.2010 г.

Заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков  одобри актуализиран вариант на Наръчник за вътрешен одит. Наръчникът е  изготвен в три тома от дирекция „Вътрешен контрол" в Министерството на финансите и е предназначен за вътрешните одитори в публичния сектор.

Актуализираният вариант на Наръчника влиза в сила от 1 март 2010 г. и отменя сега действащия Наръчник, одобрен през 2006 г. Годишното докладване за дейността по вътрешен одит за 2009 г. ще се извърши по реда, предвиден в глава шеста от том първи на новия Наръчник.

Актуализираният вариант на Наръчника за вътрешен одит е публикуван на електронната страница на МФ: Контрол и одит/Информационна система за финансово управление и контрол / Документи / Методология / Вътрешен одит.