Министерство на финансите

на Република България

Анкета за оценяване на достъпността и разбираемостта на информацията на интернет страницата на МФ

Демографска информация

В коя възрастова група попадате?

Под 25 г.

18.18%

От 25 до 40 г.

36.36%

От 41 до 55 г.

36.36%

Над 55 г.

9.09%

Какво образование имате?

Начално

0.00%

Основно

0.00%

Средно

0.00%

Полувисше/висше

100.00%

Друго

0.00%

Към коя от следните групи попадате?

Работещ

90.91%

Пенсионер

0.00%

Учащ

9.09%

Друго

0.00%
Оценяване на публикуваната информация на сайта на МФ

Колко често ползвате публикувана информация на сайта на МФ?

Всеки ден

18.18%

Веднъж седмично

45.45%

Веднъж в месеца

18.18%

Няколко пъти в годината

18.18%

Един път на няколко години

0.00%

За първи път влизам в сайта на МФ

0.00%

Съгласен ли сте, че информацията, публикувана на сайта на МФ, е разбираема?

Съгласен съм

63.64%

Не съм съгласен

27.27%

Не мога да преценя

9.09%

Съгласен ли сте, че информацията, публикувана на сайта на МФ, е лесна за намиране?

Съгласен съм

36.36%

Не съм съгласен

45.45%

Не мога да преценя

18.18%

Кой аспект от предоставяне на информацията на сайта на МФ смятате, че най-много се нуждае от подобрение?

Достъпността до информация

18.18%

Разбираемостта на информацията

18.18%

Количеството на предоставената информация

18.18%

Качеството на предоставената информация

45.45%

Друго

0.00%

Според Вас в какъв формат трябва да се публикува информацията на сайта на МФ?

Удобен за четене и отпечатване, напр. PDF

63.64%

Удобен за преглеждане и обработване с офис пакети, напр. Microsoft Office

36.36%

Друго

0.00%

Споделяте ли мнението, че широкият достъп до данните на държавните институции спомага да се идентифицират и намалят слабостите в управлението?

Да

81.82%

Не

18.18%

Не мога да преценя

0.00%
Категория Услуги

Кои от услугите (категория „Услуги“), които МФ предоставя на сайта си, използвате или сте използвали?

Обмен на данни с МФ

0.00%

Административни услуги

9.09%

Достъп до обществена информация

36.36%

Приемане на предложения и сигнали

0.00%

Други

9.09%

Не използвам/ не съм използвал

45.45%

(Само за използващите категорията „Услуги“) Моля, оценете предоставяните от МФ услуги по степен на полезност, като използвате дадената по-долу скала (където 1 е най-ниска степен на полезност, а 5 – най-висока)?

1

0.00%

2

28.57%

3

28.57%

4

42.86%

5

0.00%

(Само за използващите категорията „Услуги“) Доволен ли сте от качеството на предоставяната услуга?

Да

42.86%

Не

28.57%

Не мога да преценя

28.57%
Препоръки

Имате ли препоръки за подобряване на организацията на интернет страницата на МФ?

Не, сайтът е удобен за ползване.

37.50%

Сайтът е сравнително удобен, не мога да преценя какво точно трябва да се промени.

62.50%

Да

0.00%