ОТГОВОР НА ВЪПРОС ОТ ПЕТЪР СЛАВОВ И МАРТИН ДИМИТРОВ - НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ ПГ НА РЕФОРМАТОРСКИЯ БЛОК

16.09.2016 г.

Относно: Възможностите за намаляване на заложения бюджетен дефицит на касова основа от 2 % за 2016 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СЛАВОВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ,

Благодаря за поставения въпрос и ще използвам възможността отново да потвърдя ангажимента за постигане на по-голяма от планираната стъпка за свиване на бюджетния дефицит през 2016 г., придържайки се към регламентираните в Закона за публичните финанси фискални правила, в т.ч. и правилото за бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП), изчислено на касова основа, като чрез фискалната си политика правителството полага усилия за постигане на близо до нулевото салдо в средносрочен план.

Както отбелязахте, дефицитът ескалира през 2014 г. и основен приоритет в политиката на настоящото правителство от началото на мандата му е реализиране на мерки за последователна фискална консолидация и намаляване на дълговото бреме като резултат от това. С Конвергентната програма на Република България за периода 2016-2019 г. и в Средносрочната бюджетна прогноза за периода 2017-2019 г. поехме ангажимент бюджетното салдо към края на програмния хоризонт да бъде близо до балансирано. Действително предизвикателствата пред бюджета в началото на мандата на настоящото правителство бяха тежки и не предоставяха възможност за по-активна фискална консолидация, но към момента, благодарение на предприетите действия, в голяма степен те са преодолени и ситуацията през настоящата година е значително подобрена.

Развитията в основните макроикономически и фискални показатели от началото на годината са положителни. За втора поредна година изпълнението на приходната част на бюджета отчита значително подобрение, като по-голямата част от основните данъци бележат ръст, който значително изпреварва ръста на икономиката и индикира за подобрената събираемост и изтласкване на светло на част от оборотите от сивата икономика.

По предварителни данни към месец август приходите по консолидираната фискална програма нарастват номинално с около 1,5 млрд. лв. спрямо същия период на предходната година, като прогнозите на Министерството на финансите в годишен план очертават преизпълнение на разчетите за постъпленията от данъци и осигурителни вноски. Добро е изпълнението при постъпленията от косвени данъци, корпоративен данък, социално и здравноосигурителни вноски и др. Тук е важно да отбележа, че това е в резултат на предприетите от правителството мерки и усилията на приходните администрации за повишаване събираемостта на приходите. В следствие на отчетените по-добри параметри по изпълнението на приходите по националния бюджет и по-ниското от планираното изпълнение на разходите през първото полугодие на годината, бюджетното салдо по консолидираната фискална програма към 31.08.2016 г. по оперативни данни и оценки е излишък в размер на 3,3 млрд. лв. (3,7 % от прогнозния БВП). За сравнение за първите осем месеца на 2015 г. бе отчетен излишък по КФП в размер на 622 млн. лв. (0,7 % от БВП), което означава, че като относителен дял в БВП бюджетната позиция се подобрява с 3 процентни пункта. Значително влияние върху текущото салдо по КФП оказват и сметките за средства от ЕС, където превишението на приходите над разходите представлява 1,5 % от прогнозния БВП.

Амбицията на МФ е положителните тенденции в приходите да бъдат затвърдени през оставащите месеци до края на годината, като по отношение на бюджетното салдо на консолидираната фискална програма очакванията са да приключи с дефицит под 1% от БВП. Така оценката ни за значително подобряване на бюджетното салдо по КФП спрямо разчетите към ЗДБРБ за 2016 г. (дефицит в размер на 2 на сто от прогнозния БВП) ще позволи голяма част от предвидения ресурс за финансиране на дефицита през настоящата година да бъде спестен във фискалния резерв. Също така предвиденият буфер във връзка с прегледа качеството на активите на банките няма да бъде използван и той също остава на разположение във фискалния резерв. По този начин е налице възможност натрупаният ресурс във фискалния резерв да бъде достатъчен да посрещне предстоящите плащания през 2017 г. по падежиращи облигации, емитирани на международните финансови пазари, което ще доведе до намаляване на държавния дълг.

Както анонсирах още преди месец, планираме лимитът за нов дълг в бюджета за 2017 г. да бъде нула.

Мога да обобщя, че няма да се променя разходната част на бюджета във вида, в който е гласуван в Народното събрание. Няма да се прилага никаква политика за съзнателно окастряне на допълнителни разходи, за да не получим упрек от ляво, че по някакъв начин действаме проциклично на потенциала за растеж на БВП. Ще изпълним бюджета така, както е приет. По-доброто изпълнение на приходната част, спрямо разчетеното в бюджета, ще отиде само за намаляването на дефицита. Това означава, че независимо от рисковете, с които е свързано развитието до края на годината - като натиска, ако се наложи за допълнителни разходи, свързани със справянето с проблемите с бежанската вълна, бюджетното салдо ще бъде под 1 % и малко над балансиран бюджет.

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация