ОТГОВОР НА ВЪПРОС ОТ КОСТАДИН МАРКОВ – НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ПГ НА РЕФОРМАТОРСКИЯ БЛОК

16.09.2016 г.

Относно: Проектът „Бургас-Александруполис"

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МАРКОВ,

Както е известно през 2015 г. българският акционер в МПК „Транс Болкан Пайплайн Б.В." подаде заявление до Търговската камара на Апелативния съд в гр. Амстердам, Холандия, с искане за ликвидация на международната проектна компания. Преди това „Проектна компания нефтопровод Бургас-Александруполис БГ" ЕАД изпрати предложение до останалите акционери в МПК „Транс Болкан Пайплайн Б.В." за приемане на съвместно решение за доброволна ликвидация на Международната проектна компания, в отговор на което са получени писмени откази от руския и гръцкия акционер за приемане на подобно решение.

В началото на 2016 г. българският акционер реши да изтегли заявлението от съда и официалната позиция по това действие е следната:

Българският акционер поддържа позицията си, която е заявил в горепосоченото заявление до Търговската камара. Въпреки това, българският акционер оттегли заявлението си в интерес на запазване за момента на възможността корпоративното средство (търговското дружество) „Транс Болкан Пайплайп Б.В." да бъде използвано за други проекти в бъдеще, различни от проекта за построяване и експлоатация на петролопровода „Бургас - Александруполис". Настойчиви препоръки в тази посока постъпиха от гръцка страна. 

Във връзка с въпроса Ви относно намеренията на българското правителство по отношение на проекта „Бургас-Александруполис", обръщам внимание, че въз основа именно на предложение на правителството (Решение на МС № 84/2013 г.), през 2013 г. Народното събрание прие Закон за денонсиране на Споразумението между правителството на Руската федерация, правителството на Република България и правителството на Гръцката република за сътрудничество в строителството и експлоатацията на петролопровода Бургас- Александруполис (обн., ДВ, бр. 30 от 26.03.2013 г.).

С изненада се запознах с изявленията на г-н Токарев, за които не мога да се ангажирам дали са коректни или не. Позицията на българската държава е тази, с която Ви запознах.

Годишният бюджет на „Проектна компания нефтопровод Бургас-Александруполис БГ" ЕАД е в размер 120 хил. лв., които служат за издръжка на дружеството и за вноски в капитала на МПК „Транс Болкан пайплайн Б.В." (в размер на около 40 хил. лв. годишно).

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!