ОТГОВОР НА ВЪПРОС ОТ ВЕЛИЗАР ЕНЧЕВ – НЕЧЛЕНУВАЩ В ПГ

16.09.2016 г.

Относно: Неизплащането на българската вноска за членството ни в Обединения институт за ядрени изследвания - Дубна

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЕНЧЕВ,

Имайки предвид, че националната група на българските сътрудници в Обединения институт за ядрени изследвания се състои от специалисти, които са от Българската академия на науките, Софийския университет и др., с писмо на министъра на финансите до министъра на образованието и науката от 9 юни 2015 г., с копие до председателя на Българската академия на науките, Министерството на финансите направи предложение да бъде определен за пълномощен представител на Република България в Обединения институт за ядрени изследвания председателят на БАН или директорът на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика към БАН. За целта Министерството на образованието и науката следва да предприеме инициативата за изменения в съответната нормативна уредба. В писмото уточнихме, че в случай на вземане на решение за това през 2015 г., средствата, предвидени по бюджета на Агенцията за ядрено регулиране за изплащане на дължимите задължения на страната ни за членски внос в Обединения институт за ядрени изследвания за 2015 г. ще бъдат прехвърлени по бюджета на МОН, респективно по бюджета на БАН. До края на 2015 г., както и към настоящия момент, такива действия не бяха предприети от заинтересованите институции.

В отговор на горното писмо МОН ни уведоми, че счита, че евентуална промяна на представителството на Република България в Обединения институт за ядрени изследвания следва да стане след провеждане на дебат в научната общност и с участието на всички заинтересовани организации и ведомства. Тъй като към момента на разработването и приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. не бяха предприети мерки за промяна в представителството на страната ни в Обединения институт за ядрени изследвания, то средствата за заплащане на дължимия членски внос на страната ни в Обединения институт за ядрени изследвания за 2016 г. са предвидени по централния бюджет, който съгласно чл. 42, ал. 1 от Закона за публичните финанси (ЗПФ) е част от държавния бюджет. Съгласно разпоредбата на чл. 43, ал. 3 от ЗПФ средствата по централния бюджет се разходват въз основа на акт на Министерския съвет.

В тази връзка следва да се има предвид, че Министерството на финансите може да извърши необходимата промяна по бюджета на заинтересования първостепенен разпоредител с бюджет за сметка на предвидените по централния бюджет за 2016 г. средства за заплащане на членския внос на страната ни в Обединения институт за ядрени изследвания, след приемане от Министерския съвет на постановление за одобряване на допълнителни разходи по съответния бюджет за 2016 година.

Досега нито една институция, освен Агенцията за ядрено регулиране, не е мотивирала целесъобразността до степен, до която да поеме ангажимент да управлява този процес. Ако това е много важно за БАН, за да поемат ресурса, ще го осигурим и да се знае, че БАН и някое от научните й звена е представляващата от българската страна организация в центъра в Дубна. Продължаваме да смятаме, че АЯР трябва да бъде националният орган, който да членува в организацията. Готови сме на всякакъв дебат с МОН. Скоро в МФ постъпи писмо от председателя на АЯР, който изразява притеснения по този въпрос. Добрата новина е, че парите ги има.

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация