ОТГОВОР НА ВЪПРОС ОТ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ - НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ПГ НА ПАРТИЯ „АТАКА“

16.09.2016 г.

Относно: Казуси с преотстъпения корпоративен данък за земеделските производители

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АЛЕКСАНДРОВ,

Въпросът е свързан със съществуващото законово изискване при преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 189б от ЗКПО данъчно задълженото лице да няма посочените в чл. 167, ал. 1 от ЗКПО задължения, а именно:

         1. подлежащи на принудително изпълнение публични задължения, и

         2. задължения за санкции по влезли в сила наказателни постановления, свързани с нарушаване на нормативните актове относно публичните задължения, и

         3. лихви, свързани с невнасянето в срок на задълженията по т. 1 и 2.

В тази връзка следва да се отбележи, че преценката кои публични задължения да се вземат предвид за целите на прилагане на чл. 167, ал. 1 от ЗКПО не следва да се прави изолирано по отношение само на посочената разпоредба и във връзка с преотстъпването на данък по чл.189б от същия данъчен закон. Изискването на чл.167, ал.1 от ЗКПО се отнася за всички случаи на преотстъпване на корпоративен данък, съответно на намаляване по реда на Глава 22 от данъчния закон на счетоводния финансов резултат при определяне на данъчния финансов резултат. Прилагането на нормите относно необлагането с данък на ваучери за храна и на вноски от работодател за допълнително доброволно осигуряване и застраховане (чл. 209, ал. 1, т. 2 от ЗКПО и чл. 204, т. 2, б. „а" във връзка с чл. 208 от ЗКПО) също е обвързано с липсата на подлежащи на принудително изпълнение публични задължения. По идентичен начин стои въпросът и с прилагането на разпоредбите (на чл. 53, ал. 2 от ЗДДФЛ) за ползване на отстъпка върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

Общото във всички посочени разпоредби е стремежът на законодателя  да обвърже предоставянето на различни по вид данъчни облекчения с липсата на публични  задължения. Преотстъпването и освобождаването от облагане с корпоративен или друг данък представлява отклонение от общия режим на облагане и се допуска само за изрядни и коректни данъчни субекти, отговарящи на законовите разпоредби.

В допълнение на гореизложеното, предоставените от НАП електронни услуги позволяват получаване на своевременна информация за непогасените задължения. Ето защо погасяването на едно несъществено задължение не би следвало да затрудни данъкоплатец, който желае да ползва преференции със съществен размер.

Мислили сме върху предложението за праг на несъщественост, но то няма да предотврати възникването на казуси при граничните на прага стойности, за които да се твърди отново, че е налице несправедливост. Подобряването в посока избягването на подобни казуси за относително ниски по размер задължения да се избягва ползването на преференции е задача и на данъкоплатеца, и на администрацията. Създали сме възможност за безплатен достъп до данъчно осигурителната сметка на лицата и получаване по електронен път на информация за съществуващите титули на задължение. Малко усилия се изисква за това данъчно задължено лице, което иска да ползва преференции, да си гарантира, че не е в някои от хипотезите, които забраняват ползването на преференцията. Ако имате конкретни предложения, аз съм готов да ги обсъдим в данъчната кампания, която предстои. Няма как да въведем праг на маловажност тъй като всеки лев за фиска е важен.

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация