ОТГОВОР НА ВЪПРОС ОТ ГЕОРГИ ТЪРНОВАЛИЙСКИ – НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ БСП „ЛЯВА БЪЛГАРИЯ“

15.07.2016 г.

 

Относно: Дейността на ББР                        

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТЪРНОВАЛИЙСКИ,

 

Продуктовата политика на Българска банка за развитие е съсредоточена върху предоставяне на директни финансирания за малки и средни предприятия с размер над 300 хил. лева и на индиректно финансиране на МСП по силата на договори с търговските банки в България. При индиректното финансиране е важно да се отбележи, че ББР е въвела максимален размер на финансиране за краен клиент (различен за отделните програми, но ненадхвърлящ 3 млн. лева). Продуктите на Банката се дистрибутират чрез търговските банки и директно, чрез централния офис в София и петте й представителства в страната. Общата експозиция на Банката към реалния сектор (директно и индиректно финансиране) възлиза на 875,3 млн. лв., а активите й възлизат на 1,615 млрд. лева. Този обем дейност се осъществява с персонал от 150 служители, като по показателя кредити и активи, управлявани от един служител, ББР е значително по-ефективна от търговските банки.

От самото си създаване ББР, както и дъщерните й дружества, разработват политиките и плановете си при съблюдаване на принципа за допълване на пазара, съгласно който дейността на националната банка за развитие е спомагателна за пазара и не бива да създава предпоставки за изместване на търговските банки. Предоставяните от Групата на ББР продукти и услуги имат специфичен за пазара характер и нямат за цел да изземват бизнес възможности от останалите търговски банки.

Микрофинансираща институция „Джобс" ЕАД е самостоятелно юридическо лице, което реализира задачите по предоставяне на „микро" финансирания под формата на кредит и лизинг. За целта е определен максимален праг на единична сделка в размер на до 300 хил. лева, а приоритетни за дружеството са финансирания в размер до 50 хил. лв. Цитираните лимити подлежат на текущо наблюдение и анализ с цел съгласуването им с условията на средата. Необходимо уточнение е, че продуктите и услугите на дружеството се предлагат чрез трите му офиса в страната, представителствата на ББР АД и по линия на споразумения за сътрудничество с 14 местни посредници на микрофинансиращата институция ДЖОБС ЕАД, които подпомагат намирането на подходящи клиенти за предлаганите финансови продукти. Към настоящия момент дружеството е предоставило финансиране на стойност 9 219 хил. лв., като са сключени 321 лизингови и кредитни сделки.

„Национален гаранционен фонд" ЕАД е дружество от групата на ББР, чиято основна роля е да подпомага сектора на МСП чрез осигуряване на допълнително обезпечение за проекти, които се считат за рискови и без гаранцията от Фонда не биха представлявали интерес за търговските банки. Клиенти на НГФ са търговските банки в страната, като в резултат от осигуряваната от Фонда кредитна защита те финансират проекти, които иначе не биха получили финансиране. От създаването си НГФ ЕАД е подкрепил кредити за 3 900 МСП в общ обем 940 млн. лв. Към текуща дата с подкрепата на НГФ е предоставено финансиране в общ обем, възлизащ на 173 963 хил. лева.

С оглед на изложеното, анализа на ББР, както и прегледа на добрите европейски практики на сродни банкови и финансови институции от ЕС, ни мотивира да се въздържим от изграждане на клонова мрежа на този етап и свързаните с нея неминуеми значителни допълнителни разходи и инвестиции. В същото време, ББР е последователна в политиката си на изграждане на представителства с минимален персонал, чиято функция е да представят продуктите на групата на ББР в съответния регион, а обработката на сделките се осъществява в централата. По тази линия Банката успешно фокусира дейността си, отчитайки нивото на развитие на регионалните икономики. Пример в това отношение са последните разкрити представителства в северозападния регион на страната - в Монтана и Враца.

Обобщено и в заключение, не смятаме, че при този обем на дейност и активи е целесъобразно вместо да ползваме инфраструктурата на останалите търговски банки, да изграждаме клонова мрежа на ББР.

           

                                  БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!