ОТГОВОР НА ВЪПРОС ОТ ГЕОРГИ ТЪРНОВАЛИЙСКИ – НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ БСП „ЛЯВА БЪЛГАРИЯ“

15.07.2016 г.

 

Относно: Дейността на ББР                        

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТЪРНОВАЛИЙСКИ,

 

Продуктовата политика на Българска банка за развитие е съсредоточена върху предоставяне на директни финансирания за малки и средни предприятия с размер над 300 хил. лева и на индиректно финансиране на МСП по силата на договори с търговските банки в България. При индиректното финансиране е важно да се отбележи, че ББР е въвела максимален размер на финансиране за краен клиент (различен за отделните програми, но ненадхвърлящ 3 млн. лева). Продуктите на Банката се дистрибутират чрез търговските банки и директно, чрез централния офис в София и петте й представителства в страната. Общата експозиция на Банката към реалния сектор (директно и индиректно финансиране) възлиза на 875,3 млн. лв., а активите й възлизат на 1,615 млрд. лева. Този обем дейност се осъществява с персонал от 150 служители, като по показателя кредити и активи, управлявани от един служител, ББР е значително по-ефективна от търговските банки.

От самото си създаване ББР, както и дъщерните й дружества, разработват политиките и плановете си при съблюдаване на принципа за допълване на пазара, съгласно който дейността на националната банка за развитие е спомагателна за пазара и не бива да създава предпоставки за изместване на търговските банки. Предоставяните от Групата на ББР продукти и услуги имат специфичен за пазара характер и нямат за цел да изземват бизнес възможности от останалите търговски банки.

Микрофинансираща институция „Джобс" ЕАД е самостоятелно юридическо лице, което реализира задачите по предоставяне на „микро" финансирания под формата на кредит и лизинг. За целта е определен максимален праг на единична сделка в размер на до 300 хил. лева, а приоритетни за дружеството са финансирания в размер до 50 хил. лв. Цитираните лимити подлежат на текущо наблюдение и анализ с цел съгласуването им с условията на средата. Необходимо уточнение е, че продуктите и услугите на дружеството се предлагат чрез трите му офиса в страната, представителствата на ББР АД и по линия на споразумения за сътрудничество с 14 местни посредници на микрофинансиращата институция ДЖОБС ЕАД, които подпомагат намирането на подходящи клиенти за предлаганите финансови продукти. Към настоящия момент дружеството е предоставило финансиране на стойност 9 219 хил. лв., като са сключени 321 лизингови и кредитни сделки.

„Национален гаранционен фонд" ЕАД е дружество от групата на ББР, чиято основна роля е да подпомага сектора на МСП чрез осигуряване на допълнително обезпечение за проекти, които се считат за рискови и без гаранцията от Фонда не биха представлявали интерес за търговските банки. Клиенти на НГФ са търговските банки в страната, като в резултат от осигуряваната от Фонда кредитна защита те финансират проекти, които иначе не биха получили финансиране. От създаването си НГФ ЕАД е подкрепил кредити за 3 900 МСП в общ обем 940 млн. лв. Към текуща дата с подкрепата на НГФ е предоставено финансиране в общ обем, възлизащ на 173 963 хил. лева.

С оглед на изложеното, анализа на ББР, както и прегледа на добрите европейски практики на сродни банкови и финансови институции от ЕС, ни мотивира да се въздържим от изграждане на клонова мрежа на този етап и свързаните с нея неминуеми значителни допълнителни разходи и инвестиции. В същото време, ББР е последователна в политиката си на изграждане на представителства с минимален персонал, чиято функция е да представят продуктите на групата на ББР в съответния регион, а обработката на сделките се осъществява в централата. По тази линия Банката успешно фокусира дейността си, отчитайки нивото на развитие на регионалните икономики. Пример в това отношение са последните разкрити представителства в северозападния регион на страната - в Монтана и Враца.

Обобщено и в заключение, не смятаме, че при този обем на дейност и активи е целесъобразно вместо да ползваме инфраструктурата на останалите търговски банки, да изграждаме клонова мрежа на ББР.

           

                                  БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация