ОТГОВОР НА ВЪПРОС ОТ ИВАН ИВАНОВ – НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ БСП „ЛЯВА БЪЛГАРИЯ“

15.07.2016 г.

ОТНОСНО: ИА „Одит на средствата от ЕС"

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,

И ние се запознахме с частния случай, за който говорите, по него тече административна процедура и проверка от страна на Инспектората на МФ. Данните, което Ви е сезирало, не се потвърждават.

Като общ коментар - одитните органи в държавите-членки на Европейския съюз са специално създадени органи по съответните регламенти. Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз" е българският одитен орган. Както всички одитни органи в Европейския съюз, при осъществяване на одитната дейност Агенцията прилага европейските и национални правила и издадената от службите на Европейската комисия методология. Нейната дейност е силно регулирана и контролирана от самата Европейска комисия, на която одитният орган докладва всички резултатите от работата си. Проверките по всеки проект се извършват на базата на статистическа извадка, като се прилагат единни  стандартни контролни листове и система за контрол на качеството на одитната дейност и всички те са проверени и одобрени от одиторите на ЕК. В контролните листове се документират извършените проверки за допустимост на разходите, физическото изпълнение и устойчивост на проекта. За да осигури съответствие на одитната работа с международно признатите одитни стандарти и указанията на ЕК, одитният орган прилага цялостна система от мерки за контрол на качеството на работа на всеки одитор. Резултатите от проверките се преглеждат от две нива на контрол - ръководител на одиторски екип и директори на дирекции. Определени проверки се извършват повторно,  преглежда се всяко установено отклонение и размерът на финансовото му влияние в сертифицираните през годината засегнати разходи. Цялата одиторска работа, детайлно документирана съгласно изискванията, е обект на стриктен контрол от страна на одиторите от Европейската комисия, които проверяват всички параметри на статистическите извадки и следят за обективността им. Одитният орган докладва на ЕК и всички резултати от своята работа, в това число установени нередности, тяхното индивидуално финансово влияние, ектраполирана грешка по програмата, ниво на кумулативен остатъчен риск и т.н.

През 2015 г. одитният орган е проверил 222 проекта в статистическите си извадки по оперативните програми, в тях са проверени 394 поръчки, като за 171 от тях са предложени финансови корекции. Всичко изброено се проверява детайлно от одиторите на три главни дирекции в Европейската комисия: „Регионална и урбанистична политика", „Заетост, социални въпроси и приобщаване" и „Морско дело и рибарство". От 2014 г. до май 2016 г. одиторите на ЕК са извършили общо 15 проверки на място в одитния орган. Работата на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС" винаги е била високо оценена, като институцията, която работи най-добре в националната система за управление и контрол на европейските средства.  

През годините националните контролни органи също многократно са извършвали проверки на ОСЕС - това са Сметната палата, Агенцията за държавна финансова инспекция, Звеното за вътрешен одит на Министерството на финансите. Резултатите от проверките, както от страна на Европейската комисия, така и от националните органи, показват, че Агенцията осъществява дейността си при стриктно спазване на изискванията на регламентите, българското законодателство и утвърдените вътрешни правила. Доказателство за високото качество на нейната работа са и отправените специални покани и участието на одитори от агенцията в съвместни проверки с ОЛАФ.

 

         БЛАГОДАРЯ ЗЯ ВНИМАНИЕТО!

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация