ОТГОВОР НА ВЪПРОС ОТ ЯВОР ХАЙТОВ - НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ПГ НА БДЦ

15.07.2016 г.

 

Относно: Мерки от страна на Министерството на финансите за ДДС измамите

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ХАЙТОВ,

 

            През последните 3 години Министерството на финансите предприе множество законодателни и административни мерки за превенция и борба с ДДС измамите, както и мерки за междуинституционално сътрудничество и координация за борба с ДДС измамите:

Ø От 1 януари 2014 г. в Закона за ДДС е въведен механизъм за обратно начисляване на ДДС при доставки на зърнени и технически култури с цел защита на фискалната позиция и превенция и борба с ДДС измамите.

Механизмът се доказа като ефективен инструмент за предотвратяване на организираните ДДС измамите, свързани със зърнени и технически култури с участието на несъществуващи икономически оператори. Данните за 2014 г. показват, че липсата на ДДС при доставки на зърно е намаляла със 79 млн. лв., а нетният положителен ефект за бюджета е в размер на 207 млн. лв. и се изразява като намаление на декларирания ДДС за внасяне със 122 млн. лв. и намаление на декларирания ДДС за възстановяване с 329 млн. лева. За 2015 г. и 2016 г. ефектът от въведения механизъм  продължава да се проявява и се оценява в размер на около 200 млн. лв. Предвид положителните ефекти върху бюджетните приходи от прилагането на тази мярка срокът за прилагане на механизма, със съгласието на ЕК, е удължен до 31 декември 2018 година. 

Ø От 1 януари 2014 г. е въведен фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България с цел защита на фискалната позиция и предотвратяване укриването и невнасянето на ДДС, корпоративни данъци и данъци върху доходите на физическите лица. Списъкът на стоките с висок фискален риск се утвърждава със заповед на министъра на финансите, тя периодично се актуализира. 

По данни от справките декларации по ЗДДС, подадени в периода януари-декември 2015 г., съпоставени с данните от 2014 г., се наблюдава значителен ръст на декларираната данъчна основа на сделките в страната, който е в размер на 605,5 млн. лв. или 16,5%, както и на декларираните вътреобщностни придобивания, който е в размер на 17,4%.          За 2015 г. при сделките в страната се наблюдава увеличение на декларираната данъчна основа в размер на 7,326 млрд. лв. или 4%.

Ø От началото на 2013 г. е въведен контрол върху целия процес, свързан с доставките и движението на течни горива от производител и вносител до краен потребител, и обмен на информация между информационните системи на Агенция „Митници" и НАП. От 1 януари 2015 г. мярката е допълнена, като са включени и лицата, които извършват зареждане за собствени нужди с течни горива на превозни средства, машини, съоръжения и оборудване. 

Ø Следва да отбележа и мерките от приетата през 2015 г. Единна национална стратегия за повишаване на събираемостта на данъците, справяне със сенчестата икономика и намаляване на разходите за спазване на законодателството, която съдържа ясна визия и план за действие за периода 2015-2017 г. с набелязани конкретни законодателни и административни мерки.

В стратегията са включени мерки за превенция и борба с ДДС измамите, по две от които се окачва най-голям ефект:

1.               В края на 2015 г. е създаден Междуведомствен координационен център за противодействие на контрабандата и контрол на движението на рискови стоки и товари. Центърът е разположен в сградата на ГДБОП и в него работят служители на МВР, съвместно с експерти от ДАНС, Агенция „Митници", НАП и Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация". От създаването на Центъра са извършени над 24 хил. проверки на стоки и товари с висок фискален риск.

2. През 2016 г. е предвидено въвеждането на нова контролна мярка върху целия процес, свързан с движението и доставките на стоките на територията на страната. Мярката представлява въвеждане на електронна система, в която всички данъчно задължени лица по ЗДДС да декларират информация за движението на стоките.

В заключение следва да се отбележи, че постъпленията от данъчните приходи през 2015 г., спрямо 2014 г., са в размер на 1 828 млн. лв. (по Консолидираната фискална програма), което е ръст от 7,9%. Към месец юни т.г. имаме 1,400 млрд. лв. повече данъчни и неданъчни приходи, без помощи, спрямо същия период на 2015 г.

 

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!