ОТГОВОР НА ВЪПРОС ОТ ЯВОР ХАЙТОВ - НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ПГ НА БДЦ

15.07.2016 г.

 

Относно: Мерки от страна на Министерството на финансите за ДДС измамите

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ХАЙТОВ,

 

            През последните 3 години Министерството на финансите предприе множество законодателни и административни мерки за превенция и борба с ДДС измамите, както и мерки за междуинституционално сътрудничество и координация за борба с ДДС измамите:

Ø От 1 януари 2014 г. в Закона за ДДС е въведен механизъм за обратно начисляване на ДДС при доставки на зърнени и технически култури с цел защита на фискалната позиция и превенция и борба с ДДС измамите.

Механизмът се доказа като ефективен инструмент за предотвратяване на организираните ДДС измамите, свързани със зърнени и технически култури с участието на несъществуващи икономически оператори. Данните за 2014 г. показват, че липсата на ДДС при доставки на зърно е намаляла със 79 млн. лв., а нетният положителен ефект за бюджета е в размер на 207 млн. лв. и се изразява като намаление на декларирания ДДС за внасяне със 122 млн. лв. и намаление на декларирания ДДС за възстановяване с 329 млн. лева. За 2015 г. и 2016 г. ефектът от въведения механизъм  продължава да се проявява и се оценява в размер на около 200 млн. лв. Предвид положителните ефекти върху бюджетните приходи от прилагането на тази мярка срокът за прилагане на механизма, със съгласието на ЕК, е удължен до 31 декември 2018 година. 

Ø От 1 януари 2014 г. е въведен фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България с цел защита на фискалната позиция и предотвратяване укриването и невнасянето на ДДС, корпоративни данъци и данъци върху доходите на физическите лица. Списъкът на стоките с висок фискален риск се утвърждава със заповед на министъра на финансите, тя периодично се актуализира. 

По данни от справките декларации по ЗДДС, подадени в периода януари-декември 2015 г., съпоставени с данните от 2014 г., се наблюдава значителен ръст на декларираната данъчна основа на сделките в страната, който е в размер на 605,5 млн. лв. или 16,5%, както и на декларираните вътреобщностни придобивания, който е в размер на 17,4%.          За 2015 г. при сделките в страната се наблюдава увеличение на декларираната данъчна основа в размер на 7,326 млрд. лв. или 4%.

Ø От началото на 2013 г. е въведен контрол върху целия процес, свързан с доставките и движението на течни горива от производител и вносител до краен потребител, и обмен на информация между информационните системи на Агенция „Митници" и НАП. От 1 януари 2015 г. мярката е допълнена, като са включени и лицата, които извършват зареждане за собствени нужди с течни горива на превозни средства, машини, съоръжения и оборудване. 

Ø Следва да отбележа и мерките от приетата през 2015 г. Единна национална стратегия за повишаване на събираемостта на данъците, справяне със сенчестата икономика и намаляване на разходите за спазване на законодателството, която съдържа ясна визия и план за действие за периода 2015-2017 г. с набелязани конкретни законодателни и административни мерки.

В стратегията са включени мерки за превенция и борба с ДДС измамите, по две от които се окачва най-голям ефект:

1.               В края на 2015 г. е създаден Междуведомствен координационен център за противодействие на контрабандата и контрол на движението на рискови стоки и товари. Центърът е разположен в сградата на ГДБОП и в него работят служители на МВР, съвместно с експерти от ДАНС, Агенция „Митници", НАП и Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация". От създаването на Центъра са извършени над 24 хил. проверки на стоки и товари с висок фискален риск.

2. През 2016 г. е предвидено въвеждането на нова контролна мярка върху целия процес, свързан с движението и доставките на стоките на територията на страната. Мярката представлява въвеждане на електронна система, в която всички данъчно задължени лица по ЗДДС да декларират информация за движението на стоките.

В заключение следва да се отбележи, че постъпленията от данъчните приходи през 2015 г., спрямо 2014 г., са в размер на 1 828 млн. лв. (по Консолидираната фискална програма), което е ръст от 7,9%. Към месец юни т.г. имаме 1,400 млрд. лв. повече данъчни и неданъчни приходи, без помощи, спрямо същия период на 2015 г.

 

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

           

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация