ОТГОВОР НА ВЪПРОС ОТ ВИЛИ ЛИЛКОВ – НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ПГ НА „РЕФОРМАТОРСКИЯ БЛОК“

01.04.2016 г.

Относно: Дейността на Работната група за разработване на методика за изготвяне на план-сметка с необходимите разходи за дейностите и за видовете основи, които служат за определяне на таксата за битови отпадъци по Закона за местните данъци и такси

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЛИЛКОВ,

В изпълнение на разпоредбата на §13а от Закона за местните данъци и такси  със заповед на министър-председателя на Република България от 9 януари 2015 г. беше създадена междуведомствена експертна работна група с представители на общините, бизнеса и администрацията.

На първото заседание на работната група беше взето решение да се разработи първо проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси и след неговото приемане и обнародване да се изготви проект на методика за изготвяне на план-сметката с необходимите разходи за дейностите и за видовете основи, които служат за определяне размера на таксата за битови отпадъци. Целта на това решение е изготвянето на методиката да бъде в пълно съответствие с вече приетите и обнародвани промени в Закона за местните данъци и такси.

Необходимо е да се отбележи, че работата на работната група беше изключително затруднена поради изразяваните от бизнеса и общините на взаимоизключващи се становища и предложения, липса на конструктивен диалог и съдействие за предоставяне на информация, данни, анализ и оценка на въздействие върху засегнатите страни. Подобен начин на работа в работна група предполага изготвяне на Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, който не отразява по адекватен начин спецификата на реда и начина за определяне на таксата за битови отпадъци, които са от компетентността на общините и бизнеса.

На 18 ноември 2015 г. до членовете на работната група са изпратени за четвърти път за становища и предложения изготвените от Министерството на финансите проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, мотиви и оценка на въздействието. Изразените становища отново съдържат взаимоизключващи се предложения, както и такива, които са различни от взетите до този момент решения на междуведомствената работна група.

В резултат на последното съгласуване:

1. Министерството на финансите  изготви  проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, в който са отразени приемливите за всички участници в работната група бележки, както и видовете основи, по които е налице консенсус и/или са отразени бележките на преобладаващата част от представителите в работната група и има готовност да го внесе за разглеждане в Министерския съвет в непродължителен срок. Например - до края на месец април.

2. Поради факта, че не е постигнат приемлив компромис за всички заинтересовани страни по основните въпроси, към настоящия момент Министерството на финансите е в невъзможност да предложи такъв проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, който да бъде подкрепен от всички участници в междуведомствената работна група. Но сме готови да предложим изменения в Закона за местните данъци и такси, който е в посока разнообразяване на основите, които могат да се ползват.

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!