ОТГОВОР НА ВЪПРОС ОТ КРАСИМИР ЯНКОВ - НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ПГ „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ“

26.05.2015 г.

Относно: Средства от държавния бюджет, отпуснати на община Варна

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЯНКОВ,

 

Аз ще отида малко по-напред и ще Ви отговоря дори повече, отколкото сте ме питали. Като ще представя информация и за други периоди, различни от този, който Вие визирате.

През 2013 г. на община Варна, с акт на  Министерския съвет са предоставени допълнителни средства за капиталови разходи в размер на 11 милиона лева. Основното им предназначение е за изграждане на детски ясли, детски градини, рехабилитация на пътни настилки и изграждане на училищна спортна зала. Това е направено с:                                                                                                            (в хил. лева)

ПМС № 17/24.01.2013 г. - за основен ремонт и изграждане на детски ясли и детски градини

4 000

ПМС № 24/01.02.2013 г. - финансиране изграждането на многофункционална спортна зала към СОУ „Елин Пелин", гр. Варна

1 000

ПМС № 61/8.03.2013 г. - обект „Рехабилитация на пътна настилка на бул. „Владислав Варненчик" - гр. Варна

5 000

ПМС № 70/12.03.2013 г. - реконсервация и реставрация на Римските терми на Одесос - Варна

150

ПМС № 288/14.12.2013 г. - за осигуряване стартирането на строително-ремонтни дейности на Двореца на културата и спорта във Варна

500

За стихийни бедствия и аварии 21.05.2013 г.

491

Общо:

11 141

През 2014 г. са предоставени общо 14,736 млн. лв. с три нормативни акта на правителството, с Постановление № 256 от август 2014 г. са предоставени 4,797 млн. лева за преодоляване на последствия от бедствия. С Постановление № 438 от 22 декември 2014 г. са предоставени 9,797 млн. лева за реконструкция на зала „Конгресна" в Двореца на културата и спорта. В т.ч. за доставка на материали и оборудване с цел подобряване на възможностите за използване на залата и увеличаване на капацитета й.

В края на месец април 2015 г. допълнително предоставените средства за капиталови разходи за община Варна са в размер на 8 милиона лева. Те са предоставени с акт на правителството за рехабилитация на бул. „Княз Борис I" от бул. „Цaр Освободител" до кръговото кръстовище на бул. „Княз Борис I" и изхода от „Алея I". Обектът е от първостепенно значение за региона и представлява основна артерия, по част от която преминава път от Републиканската пъна мрежа. Булевард „Княз Борис I" е с класификация на градска магистрала, разположен е успоредно на морския бряг на Варна и осигурява прехода от централната част на града към курортните комплекси. Според нас изграждането на обекта е важно не само за удобството на гражданите и гостите на Варна, но ще подобри движението и нивото на безопасност при експлоатацията на тази пътна артерия.

 

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!