ОТГОВОР НА МИНИСТЪР ОРЕШАРСКИ НА АКТУАЛЕН ВЪПРОС НА НАРОДНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ МАРГАРИТА ПАНЕВА ОТНОСНО ДОИЗГРАЖДАНЕ И ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ГРАНИЧНО-КОНТРОЛЕН ПРОПУСКАТЕЛЕН ПУНКТ „ГЮЕШЕВО”

11.08.2006 г.  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПАНЕВА,

#amp;nbsp;

Във връзка с Ваше запитване, Ви уведомявам следното:

#amp;nbsp;

На 05.09.2003 г. между Министерство на финансите и „Консорциум Сиконко#amp;quot; бе сключен договор за изпълнение на строително-монтажни работи на обект „ГКПП Гюешево - разширение и реконструкция#amp;quot;. Договорът за строителството включваше изпълнението на нова административна сграда, битови сгради влизащи и излизащи, метални навеси, кабини за паспортно-визов контрол и митнически контрол, кабина за банково обслужване и преработка пътна част.

#amp;nbsp;

По време на строителството възникна необходимостта от възлагането и на други допълнителни строително-монтажни работи, които доведоха до удължаване на срока за изпълнение на договора до 31.08.2005 г.

#amp;nbsp;

Въпреки това към датата на изтичане на договора обектът отново не е завършен , като на фирмата изпълнител е наложена санкция. /10% от стойността на незавършените СМР съгласно чл.60.1 от Договора, за покриване на допълнителните разходи на Министерството за довършване на обекта./

#amp;nbsp;

Към настоящия момент се изготвя документация за стартиране на нова обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки, за цялостното завършване на строително-монтажните работи, като средствата са осигурени от капиталовите разходи на Министерство на финансите за 2006 г. Предвижда се цялостното завършване на обекта да се осъществи през 2007 г.