ОТГОВОР НА МИНИСТЪР ОРЕШАРСКИ НА АКТУАЛНО ПИТАНЕ НА НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ ПГ НА ОДС МАРТИН ДИМИТРОВ И ЯСЕН ПОПВАСИЛЕВ ОТНОСНО ПРОБЛЕМИ НА СИСТЕМАТА ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ

31.07.2006 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МАРТИН ДИМИТРОВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПОПВАСИЛЕВ,

Известно е, че реформирането на  финансовия контрол в публичния сектор от централизиран към децентрализиран модел бе забавено с няколко години и се стартирано едва в края на миналата година и осъществено през настоящата. Европейската комисия оцени високо старта на реформата, като в същото време обръща внимание от необходимостта да се развие и укрепи новоизградената система на вътрешен одит.

1. Какво ще направите за гарантиране на качествен одит и отстраняване на всички забележки на Европейската комисия до следващия доклад през септември?

В Мониторинговия доклад на Европейската комисия от 16 май 2006 год. са констатирани слабости по отношение подготовката на България за получаване на акредитация за Разширена децентрализация /РД/ по програма ФАР и ИСПА. Вече отбелязах, че няма критики към промяната в системата на вътрешния одит в България.

След влизане в сила на Закона за  вътрешният одит същият бе децентрализиран и започна разработването на методология от Централното Хармонизиращо Звено за Вътрешен Одит в МФ. Същото подпомага професионалното обучение на вътрешните одитори съвместно с Школата по публични финанси към МФ.

Във връзка с критиките на ЕК, свързани с готовността на България да усвоява средства от ЕС, МФ  предприе редица действия.

1. Подписано е Споразумение между Сметната Палата и МФ за координиране на действията за подобряване управлението на публичните средства, в това число и на средствата от фондове и по програми на ЕС и обединяване на усилията за изграждане на ефективен и ефикасен контрол в публичния сектор в България. В тази връзка вече са проведени съвместни  семинари, като е планирано те да продължат до края на  годината.

2. Предвидени са и обучения в областта на обществените поръчки съвместно с Институт за Публична Администрация и Европейска Интеграция, които ще обхванат като материя както процедурите на ЕС, така и на националното законодателство. Разработва се средносрочна програма за обучение на ръководители на централно, регионално и местно ниво за управленската отговорност и прилагането на добрите практики във финансовото управление и контрол на публичните средства и средствата от ЕС.

3. Приключи и обучението на главните секретари на министерствата и кметове на общини  по основните принципи на финансово управление и контрол.

4. В ход са обучения за работа в системата за управление и контрол по програма ФАР и ИСПА за всички вътрешни одитори от звената за вътрешен одит в министерствата, в които има целеви институции по отношение на процеса на подготовка за Разширена Децентрализация /EDIS /вече са проведени .

5. В Министерство на Финансите се провеждат редовни срещи  с отговорни ръководители от министерствата, ръководещи целевите институции по отношение на процеса на подготовка за РД /EDIS/, включително на равнище министри.

6. За ускорено укрепване на системата на вътрешния одит МФ ще привлече за едтогодишен срок външна одиторска компания, която да подпомага вътрешните одитори в публичния сектор.

В обобщение, предприемаме всички необходими действия,  за да изпълни поетите ангажименти по отношение утвърждаването на новия модел на финансов контрол в публичния сектор в България за да завършим успешно и в срок процеса за получаване на акредитация по РД /EDIS/.

2. На какво основание директорът на АДФИ е разпоредила подписването на декларации за съгласие на над 120 одитора, делегирани в министерства и агенции и над 400 одитора, делегирани по общини? Какви мерки ще предприемете във връзка с допуснатите нарушения?

Разпореждането е извършено от директорът на дирекция „Човешки Ресурси#amp;quot;. На същия  му е наложено дисциплинарно наказание със заповед № 48 / 22.05.2006 г. на Директора на АДФИ.

3. В нарушение на чл. 87а са прекратени служебните правоотношения на одиторите, като същите са назначени на трудови договори от кметовете на общини, което противоречи на Единния класификатор на длъжностите в администрацията.

Да, информиран съм за такива случаи, при които не са спазени разпоредбите на закона - Плевен, Невестино и др. Министерствно на финансите е спазило нормативните изисквания. С кметовете съм подписал двустранни протоколи, в които поименно са визирани одиторите и компютърната техника, която ще получат. С направена корекция по бюджета на всяка община са прехвърлени средствата за текуща издръжка, включително представително облекло.

За случаите, за които имам подадени сигнали ще възложа проверки от органите на Агенция за Държавна  Финансова Инспекция и при установени и докладвани нарушения ще предприема съответните действия по компетентност, включително преустановяване на субсидиите за съответните общини.

Сигналите ще  предоставя и на министъра на държавната администрация за предприемане на действия по компетентност.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация