ОТГОВОР НА МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ НА АКТУАЛЕН ВЪПРОС НА НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ ПГ НА ОДС МАРТИН ДИМИТРОВ И ЯСЕН ПОПВАСИЛЕВ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА НА ПРИХОДИТЕ ОТ ДДС

31.07.2006 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Уведомявам Ви, че приходите в държавния бюджет от ДДС към 31.05.2006г. са 2 153.3 млн.лв., като сумата превишава тази за същия период на 2005г. с 357 млн.лв. или с 19.8%.

Изпълнението към разчета за годината е 39.1%, а за същия период на м.г. е било 37.4% от годишните постъпления.

Планът за периода януари-май  - 2 068 млн.лв., - е преизпълнен с 85 млн.лв. (с 4.1%),  което се дължи на по-високите от прогнозираните приходи от внос.

Посочената от Вас отрицателна сума за периода (-70 млн.лв., което е с 210 млн.лв. по-малко от м.г.) касае само салдото на ДДС по сметките на НАП, а не постъпленията от данъка като цяло. Предпоставките за възникването на отрицателното салдо са следните:

Известно е, че постъпленията от ДДС в държавния бюджет се формират като разлика между внесения и възстановения данък. 

Ефективно внесеният  ДДС има три източника:

#amp;nbsp;

1. ефективно внесен ДДС по справки-декларации, събиран от НАП. Ръстът на приходите по справки-декларации спрямо 2005г. за разглеждания период е само 0.6% (8 млн.лв.). Основна причина за това е намаляването на внесения данък от група „Лукойл#amp;quot; със 107 млн.лв. - в резултат от свиване на производството, предназначено за вътрешния пазар и поради увеличаване на износа на готови петролни продукти. Съгласно ЗДДС, данъчната основа на износа се облага с нулева ставка, т. е. за реализираната продукция на външния пазар не се начисляват суми за внасяне в НАП. Следва да се отбележи и фактът, че за разглеждания период има и значително увеличение на производството, износа и международните цени на цветните метали при почти всички дружества от отрасъл „Черна и цветна Металургия#amp;quot;.

#amp;nbsp;

2. платен ДДС при внос, администриран от Агенция „Митници#amp;quot;. Приходите от ДДС от внос, спрямо 2005г., са нараснали с 35.8% (587 млн.лв.) - констатиран е значително по-висок от очаквания ръст на вноса на мед и други суровини и, особено, на горива - внесените количества готови нефтени масла са с 30% повече за сметка на местното производство. По данни на НСИ, за трите месеца от началото на 2006 година е отчетен ръст на вноса от 32.8%. Тези фактори, както и високата цена на суровия петрол (Price index 142,8%) и на цветните метали, са главна причина за  все по-трайното запазване на високия обем на вноса и, респ., високия ръст на постъпленията от ДДС от митници.

#amp;nbsp;

3. допълнително внесени суми, разкрити с данъчно-ревизионни актове при ревизии. За разглеждания период те са 59 млн.лв., с 5% повече от м.г.

#amp;nbsp;

Общо ефективно внесеният данък е в размер на 3 540 млн.лв., като увеличението  спрямо същия период на 2005г. е с 20.3%.

Ефективно възстановеният  от НАП ДДС е за:

- Сделки в страната, включително износ. Декларираният ДДС за възстановяване зависи от износа и от извършените инвестиции. По данни на НСИ за първото тримесечие на 2006г., ръстът на износа е 28.2% спрямо същия период на 2005 година, а на инвестициите - 31%.

- Надвнесени суми по внос.

След прихващане за други данъчни задължения данъчните органи са възстановили ефективно 1 387 млн.лв. (с 21% повече спрямо 2005г.), което е 79% от декларирания данък за възстановяване. Повече от половината ДК е възстановен на фирми-износители.

#amp;nbsp;

От казаното до тук е ясно, че двата фактора, които оказват съществено влияние върху приходите  от ДДС в НАП, са вносът и износът на стоки и услуги. Касовото изпълнение на ДДС в НАП е силно зависимо от размера на данъчния кредит, формиран от вноса. Увеличението на вноса и износа, в сравнение с предходната година, намалява нетните приходи, които се отчитат в НАП.

Поради тези причини приходите от ДДС в държавния бюджет следва да се оценяват, като се имат предвид едновременно постъпленията както по сметките на НАП, така и на Агенция „Митници#amp;quot;. За тази година очакваме те да достигнат 5 680 млн.лв., което е преизпълнение на разчета по Закона за държавния бюджет за 2006г. с 3.1%.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация