ОТГОВОР НА ВЪПРОС ОТ ВИЛИ ЛИЛКОВ - НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ПГ НА РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЛОК

28.10.2016 г.

 

  Относно: Постъпления в Националния компенсационен жилищен фонд за уреждане на правата на граждани с многогодишни жилищно - спестовни влогове

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ,

 УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЛИЛКОВ,

 

Законът за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове е в сила от 1991 г. С разпоредбите на чл.6, ал.1, т.5 и 6 е предвидена възможност имуществото на фонда да се набира от дарения и помощи от български и чуждестранни лица, както и петдесет на сто от постъпления от продажбата на жилищни и вилни имоти, отнети в полза на държавата със съдебен акт. До настоящият момент такива постъпления във фонда не са постъпвали.

Единствен приходоизточник за фонда е субсидията от държавния бюджет, чийто размер се определя с годишния закон за държавния бюджет на Република България за съответната година. За последните години размерът на субсидията е както следва:

2014 г. - 12 130 000 лв.; 2015 г. - 14 145 000 лв.; 2016 г. към 31.09. 2016 г.  -  8 400 000 лв.

Аз поемам ангажимент при реализирани допълнителни икономии в разходите на бюджета на Министерството на финансите да увелича тази сума до края на годината. Ако изпълнението на бюджета позволява, до края на годината към тази може да добавим и допълнителна сума. Съществуващите задължения общо като права, съгласно последните данни, с които разполагам, са в размер на около 74 млн. лв. и според уверенията на ръководителя на Фонда те биха могли да бъдат покрити до края на периода, в който гражданите имат право да се възползват.

 

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!