ОТГОВОР НА ВЪПРОС ОТ ВАСИЛ АНТОНОВ - НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ПГ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

03.11.2017 г.

Относно: Финансова подкрепа от държавния бюджет за община Плевен във връзка с подготовката на честванията, свързани със 140-годишнината от Освобождението на Плевен

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АНТОНОВ,

Знаете, че бюджетните взаимоотношения с общините се гласуват и се разписват ясно и конкретно в годишния закон за държавния бюджет за съответната година по отделни елементи – субсидия за делегираните от държавата дейности, трансфери за местни дейности, обща изравнителна субсидия, трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища, целева субсидия за капиталови разходи. Въпросът, който поставяте, е актуален и ние ще потърсим възможност да осигурим допълнителен ресурс, но той няма как да отиде за текущи разходи, свързани с провеждането на подобно мероприятие. Подобни средства могат да бъдат отпуснати само по линия на инвестиции в общинска инфраструктура. Не знам за точно кой от обектите говорите, но вероятно говорим за нужната инвестиция в мемориални комплекси – няколко, които съществуват в града, свързани със 140-тата годишнина от освобождението на Плевен.  

Изразявам готовност съвместно с община Плевен да обсъдим най-належащите проблеми, свързани с поддръжката на инфраструктурата, изградена и поддържана във връзка със събитията от 1877 г.

 

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!