Министерство на финансите

на Република България

Достъп до информация

Всеки гражданин или юридическо лице има право да подаде заявление за предоставяне на достъп до обществена информация, създавана и съхранявана в Министерство на финансите. Искането за информация може да бъде направено чрез устно запитване или чрез писмено заявление.

Дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване" в Министерството на финансите отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация.

Устни запитвания

При желание да бъде направено устно запитване се съставя протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация.

Писмени запитвания

Писмените заявления за достъп до обществена информация подлежат на задължителна регистрация в Приемната на Министерство на финансите, ул. „Г. Бенковски", стая № 1, всеки работен ден от 9,00 часа до 17,30 часа.

Запитвания по факс или електронна поща

Факс: 02/980 68 63

Електронна поща: [email protected] и [email protected]

За справки

Телефон: 02/9859 2639 и 02/9859 2634

 

Достъп до обществена информация