Министерство на финансите

на Република България

Управление на средствата от ЕС

Структурните фондове (СФ) са основният инструмент на Европейския съюз за провеждането на неговата регионална политика. Една от основните цели на тази политика е постигането на по-голямо икономическо и социално сближаване между страните-членки, известно още като Кохезионна политика или кохезия. В рамките на тази политика, посредством Структурните фондове се преразпределят средства от по-богатите към по-бедните региони на ЕС. По тази причина често се казва, че регионалната политика на ЕС е израз на финансовата солидарност между страните-членки. Тя e също така мощен стимул за икономическа интеграция. Правното основание за провеждането на общата Регионалната политика е Глава XVII от консолидирания Договор за Европейската общност, озаглавена „Икономическа и социална кохезия".
След успешното присъединяване към ЕС страната ни може да получава значителна финансова подкрепа от Структурните фондове за своето ускорено социално-икономическо развитие. Получаването на средства от Структурните фондове на ЕС е свързано с изпълнението на специфични изисквания и прилагането на правила и процедури, установени от ЕС. В хода на преговорите по присъединяване на България към ЕС, въпросите, свързани с използването на средства от Структурните фондове на ЕС, бяха разгледани в рамките на "глава 21 - Регионална политика и координация на структурните инструменти", а Министерството на финансите беше едно от водещите министерства в преговорите по тази глава. В бъдеще на Министерството на финансите е отредена ключова роля в процеса на управление на средствата от Структурните фондове на ЕС.
С цел повишаване осведомеността на широката публика в България относно Структурните фондове на ЕС, Министерството на финансите разработи интернет страница, посветена изцяло на Структурните фондове (http://www.eufunds.bg).

В този раздел ще намерите подробна информация за предприсъединителните програми на ЕС: ФАР, ИСПА и САПАРД - основни документи, схемите за управление на средствата, финансови меморандуми и споразумения, финансово изпълнение на програмите, както и информация за Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС и за Програмите на Общността, в които България участва и е подписала съответните Меморандуми за присъединяване. Също така, можете да се запознаете и с основни документи, приети от правителството на Република България, които бяха важна предпоставка за успешно приключване на преговорите за членство в ЕС.