Министерство на финансите

на Република България

Отдел „Преки данъци”

Отдел „Преки данъци" изпълнява следните основни функции:

1. Изготвя проекти на данъчни нормативни актове в областта на корпоративните данъци, данъците върху доходите на физическите лица и местните данъци и такси;

2. Участва при изготвяне оценката на ефекта от действащото данъчно законодателство в областта на корпоративните данъци и данъците върху доходите на физическите лица върху бюджетните приходи и икономическото развитие на страната (брутен вътрешен продукт, инвестиции и заетост);

3. Изготвя указания, становища и отговори по писмени запитвания по прилагането на данъчното законодателство в областта на корпоративните данъци, данъците върху доходите на физическите лица и местните данъци и такси;

4. Изготвя становища по проекти на указания, изготвени от Национална агенция за приходите, по прилагането на данъчното законодателство в областта на корпоративните данъци, данъците върху доходите на физическите лица и местните данъци и такси;

5. Изготвя становища по проекти на нормативни актове изготвени от други дирекции на МФ, министерства и ведомства, по въпроси в областта на корпоративните данъци, данъците върху доходите на физическите лица и местните данъци и такси;

6. Участва в процеса на въвеждане на европейското законодателство в областта на корпоративното подоходно облагане и облагане доходите на физическите лица в националното данъчно законодателство;

7. Изготвя проекти на позиции и предложения за промени в националното данъчно законодателство по открити от Европейската комисия процедури по неизпълнение на задълженията на законодателството на ЕС (infringements);

8. Участва в изготвянето на становища и  проекти на позиции в областта корпоративното подоходно облагане и облагане доходите на физическите лица за заседанията на Съвета на министрите по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН);

9. Изготвя становища и проекти на позиции  в областта на корпоративното подоходно облагане и облагане доходите на физическите лица за заседанията на комитетите и работните групи към Съвета на ЕС и Европейската комисия;

10. Участва в процеса на изготвяне на позиции на българската държава по заведени пред Съда на Европейския съюз дела, касаещи въпроси в областта на корпоративното подоходно облагане и облагане доходите на физическите лица;

11. Извършва нотификация в Системата на нотификация на национални изпълнителни мерки (НИМ) към Европейската комисия на националните разпоредби, приети с цел транспониране в българското право на нормативни актове на ЕС  и техните последващи изменения;

12. Участва в оценката на ефекта от въвеждане на данъчни мерки и инструменти за подобряване на бизнес процесите и инвестиционния климат в страната;

13. Разработва, анализира и предлага  данъчни мерки и инструменти за борба с отклонението от данъчно облагане и укриването на преки данъци.