Пресинформация

Актуални публикации

Информация

Данъчна политика

Основните приоритети в управленската Програма на правителството за периода 2014 - 2018 г. са: запазването на върховенство на закона и утвърждаване на институции, работещи ефективно и прозрачно в интерес на гражданите и гарантиращи условия за достоен живот и личностно развитие, запазване на данъчната система и ниския дял на преразпределения от държавата брутен вътрешен продукт (БВП), както и на поддържане на благоприятна данъчна среда.

Данъчната политика е сърцевината на икономическата и фискалната политики на държавата и важен инструмент за регламентиране на макроикономическите пропорции. Политиката в областта на данъците освен като ключов елемент на фискалната политика, следва да се разглежда и като важен лост за насърчаване на преките чуждестранни инвестиции, икономическия растеж и заетостта.

Ефективната данъчната политика за осигуряване на фискална и макроикономическа стабилност и в подкрепа на икономическия растеж, инвестициите и заетостта ще се осъществява чрез:

Политиката на правителството в областта на данъците е насочена и към намаляване дела на сивата икономика, борба с данъчните измами и укриването на данъците.