Министерство на финансите

на Република България

Списък на издадени актове

АктВид на актаЗаглавиеДата на документа
       
Индивидуален Заповед Заповед П-119 за прекратяване на служебно правоотношение 18.04.2016 г.
Индивидуален Заповед Заповед П-120 за възникване на служебно правоотношение 18.04.2016 г.
Индивидуален Заповед Заповед П-127 за прекратяване на служебно правоотношение 28.04.2016 г.
Индивидуален Заповед Заповед П-128 за възникване на служебно правоотношение 04.05.2016 г.
Индивидуален Заповед Заповед П-129 за прекратяване на служебно правоотношение 03.05.2016 г.
Индивидуален Заповед Заповед П-130 за възникване на служебно правоотношение 03.05.2016 г.
Индивидуален Заповед Заповед П-131 за прекратяване на служебно правоотношение 03.05.2016 г.
Индивидуален Заповед Заповед П-132 за прекратяване на служебно правоотношение 03.05.2016 г.
Индивидуален Заповед Заповед П-133 за прекратяване на служебно правоотношение 09.05.2016 г.
Индивидуален Заповед Заповед П-135 за възникване на служебно правоотношение 09.05.2016 г.
Индивидуален Заповед Заповед П-136 за възникване на служебно правоотношение 09.05.2016 г.
Индивидуален Заповед Заповед П-137 за възникване на служебно правоотношение 09.05.2016 г.
Индивидуален Заповед Заповед П-146 за възникване на служебно правоотношение 16.05.2016 г.
Индивидуален Заповед Заповед П-147 за прекратяване на служебно правоотношение 18.05.2016 г.
Общ административен Заповед Заповед на Министъра на финансите № ЗМФ - 430 от 18.05.2016 г. за упълномощаване за издаване на заповеди за предоставяне на индивидуални квоти за предоставяне на ваучери за храна на оператори 18.05.2016 г.
Индивидуален Заповед Заповед П-155 за възникване на служебно правоотношение 31.05.2016 г.
Нормативен Закон Закон за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси 07.06.2016 г.
Индивидуален Заповед Заповед П-159 за прекратяване на служебно правоотношение 06.06.2016 г.
Нормативен Наредба Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица 07.06.2016 г.
Индивидуален Заповед Заповед П-164 за възникване на служебно правоотношение 08.06.2016 г.
Индивидуален Заповед Заповед П-168 за възникване на служебно правоотношение 13.06.2016 г.
Индивидуален Заповед Заповед П-170 за възникване на служебно правоотношение 14.06.2016 г.
Индивидуален Заповед Заповед П-171 за възникване на служебно правоотношение 14.06.2016 г.
Индивидуален Заповед Заповед П-169 за възникване на служебно правоотношение 13.06.2016 г.
Индивидуален Заповед Заповед П-173 за възникване на служебно правоотношение 14.06.2016 г.
Индивидуален Заповед Заповед П-184 за възникване на служебно правоотношение 28.06.2016 г.
Индивидуален Заповед Заповед П-185 за прекратяване на служебно правоотношение 29.06.2016 г.
Индивидуален Заповед Заповед П-191 за възникване на служебно правоотношение 01.07.2016 г.
Общ административен
 Заповед Заповед № ЗМФ - 558 от 24 юни 2016 г. на министъра на финансите за утвърждаване на списък на държавите/териториите, които са юрисдикции с преференциален данъчен режим по смисъла на § 1, т. 64 от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане и приложение към нея
 04.07.2016 г.
 Индивидуален  Заповед Заповед П-197 за прекратяване на служебно правоотношение  06.07.2016 г.
 Индивидуален  Заповед Заповед П-206 за прекратяване на служебно правоотношение  11.07.2016 г.
 Индивидуален  Заповед Заповед П-208 за възникване на служебно правоотношение  13.07.2016 г.
 Индивидуален  Заповед Заповед П-209 за прекратяване на служебно правоотношение  13.07.2016 г.
 Индивидуален  Заповед Заповед П-210 за прекратяване на служебно правоотношение  13.07.2016 г.
 Индивидуален  Заповед Заповед П-211 за възникване на служебно правоотношение               15.07.2016 г.
 Индивидуален  Заповед Заповед  П-213 за възникване на служебно правоотношение  18.07.2016 г.
Общ административен  Заповед Заповед № № ЗМФ - 652/15.07.2016 г., БНБ - 62200/8.07.2016 г. за "инвестиционно злато"  15.07.2016 г.
Индивидуален  Заповед Заповед П-217 за прекратяване на служебно правоотношение  19.07.2016 г.
Нормативен Закон Закон за акцизите и данъчните складове  
Нормативен Закон Закон за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия (Загл. изм. - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 8.04.2016 г.)  
Нормативен Закон Закон за данък върху застрахователните премии  
Нормативен Закон  Закон за корпоративното подоходно облагане  
Нормативен Закон  Закон за данъците върху доходите на физическите лица  
Нормативен Закон  Закон за местните данъци и такси  
Нормативен Закон  Данъчноосигурителен процесуален кодекс  
Нормативен Правилник Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност  
Нормативен Наредба Наредба № Н-3 от 8 юли 2016 г. за определяне на правилата за плащания, за верификация и сертификация на разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключване на счетоводната година по оперативните програми и програмите за европейско териториално сътрудничество  22.07.2016 г.
 Индивидуален  Заповед Заповед П-228 за прекратяване на служебно правоотношение   

29.07.2016 г.

 Индивидуален  Заповед Заповед П-235 за прекратяване на служебно правоотношение   

29.07.2016 г.

 Индивидуален  Заповед Заповед П-238 за възникване на служебно правоотношение  01.08.2016 г.
 Индивидуален  Заповед Заповед П-242 за възникване на служебно правоотношение  03.08.2016 г.
 Индивидуален  Заповед Заповед П-243 за възникване на служебно правоотношение  03.08.2016 г.
 Индивидуален                Заповед Заповед П-247 за възникване на служебно правоотношение  04.08.2016 г.
 Индивидуален                Заповед Заповед П-246 за прекратяване на служебно правоотношение  04.08.2016 г.
 Индивидуален  Заповед Заповед П-251 за възникване на служебно правоотношение  08.08.2016 г.
 Индивидуален  Заповед Заповед П-257 за прекратяване на служебно правоотношение  18.08.2016 г.
 Индивидуален                Заповед Заповед П-262 за прекратяване на служебно правоотношение  22.08.2016 г.
 Нормативен  Наредба Наредба № 5 от 12.08.2016 г. за условията, реда и начина за извършване на външни оценки за осигуряване качеството на одитната дейност  23.08.2016 г.
Индивидуален      Заповед Заповед П-266 за прекратяване на служебно правоотношение   01.09.2016 г.
Индивидуален                Заповед Заповед П-267 за възникване на служебно правоотношение   02.09.2016 г.
Индивидуален                Заповед Заповед П-268 за прекратяване на служебно правоотношение   02.09.2016 г.
Индивидуален                Заповед Заповед П-269 за възникване на служебно правоотношение   02.09.2016 г.
Индивидуален                Заповед Заповед П-270 за възникване на служебно правоотношение   02.09.2016 г.
Нормативен  Правилник Правилник за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

09.09.2016 г.

 

Индивидуален  Заповед Заповед П-275 за прекратяване на служебно правоотношение  12.09.2016 г.
 Нормативен  Наредба Наредба № Н-6 от 2006 г. за реда и начина за организиране и провеждане на изпити за придобиване на сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор"  16.09.2016 г.
 Нормативен  Наредба Наредба № Н-7 от 19.09.2016 г. за определяне на ред, начин и формат за изпращане на данните от средствата за измерване и контрол по чл. 103а, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове  27.09.2016 г.
 Индивидуален  Заповед Заповед П-312 за прекратяване на служебно правоотношение  06.10.2016 г.
 Индивидуален  Заповед Заповед П-325 за прекратяване на служебно правоотношение  20.10.2016 г.
 Индивидуален  Заповед Заповед П-331 за прекратяване на служебно правоотношение  26.10.2016 г.
 Индивидуален  Заповед Заповед П-332 за възникване на служебно правоотношение  01.11.2016 г.
 Индивидуален  Заповед Заповед П-344 за прекратяване на служебно правоотношение  02.11.2016 г.
 Индивидуален  Заповед Заповед П-347 за прекратяване на служебно правоотношение  10.11.2016 г.
 Индивидуален  Заповед Заповед П-353 за възникване на служебно правоотношение  18.11.2016 г.
 Индивидуален  Заповед Заповед П-355 за възникване на служебно правоотношение  21.11.2016 г.
 Индивидуален  Заповед Заповед П-361 за прекратяване на служебно правоотношение  28.11.2016 г.
 Индивидуален  Заповед Заповед П-370 за възникване на служебно правоотношение  01.12.2016 г.
 Индивидуален  Заповед Заповед П-373 за прекратяване на служебно правоотношение  13.12.2016 г.
 Индивидуален                Заповед Заповед П-375 за прекратяване на служебно правоотношение  15.12.2016 г.
 Общ административен  Заповед Заповед № ЗМФ-1283/20.12.2016 г. на основание чл. 127а, ал. 7 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс - Списък на стоки с висок фискален риск с кодове по Комбинираната номенклатура съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед. Списъкът допълва списък на стоки с висок фискален риск, утвърден със Заповед № ЗМФ-4/02.01.2014 г.  20.12.2016 г.
 Общ административен  Заповед Заповед на министъра на финансите № ЗМФ-1279 от 20.12.2016 г. за определяне размера на индивидуалната квота и общия брой на индивидуалните квоти за 2017 г.  20.12.2016 г.
 Индивидуален  Заповед Заповед П-411 за възникване на служебно правоотношение  20.12.2016 г.
 Индивидуален  Заповед Заповед П-428 за прекратяване на служебно правоотношение  27.12.2016 г.
 Индивидуален                Заповед Заповед П-431 за възникване на служебно правоотношение  27.12.2016 г.
 Индивидуален                Заповед Заповед П-432 за възникване на служебно правоотношение  27.12.2016 г.
 Индивидуален   Заповед Заповед П-42 за прекратяване на служебно правоотношение  06.01.2017 г.
 Индивидуален   Заповед Заповед П-43 за прекратяване на служебно правоотношение  06.01.2017 г.
 Индивидуален   Заповед Заповед П-46 за възникване на служебно правоотношение  10.01.2017 г.
 Индивидуален                Заповед Заповед П-50 за прекратяване на служебно правоотношение   20.01.2017 г.
 Индивидуален    Заповед Заповед П-58 за прекратяване на служебно правоотношение   20.01.2017 г.
 Индивидуален    Заповед Заповед П-59 за прекратяване на служебно правоотношение   20.01.2017 г.
 Нормативен  Наредба Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

17.01.2017 г.

 Индивидуален  Заповед Заповед П-60 за прекратяване на служебно правоотношение  25.01.2017 г.
 Правораздавателен Наказателно постановление Наказателно постановление № НП-1/26.01.2017 г. за налагане на наказание по реда на чл. 424, ал. 2, б „г", във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 242, ал. 6, във връзка с ал. 2, пр. 1 НК  26.01.2017 г.
 Индивидуален  Решение Решение № РМФ-5/25.01.2017 г., издадено на основание чл. 118, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс  25.01.2017 г.
 Индивидуален  Заповед Заповед П-74 за възникване на служебно правоотношение  27.01.2017 г.
 Индивидуален  Заповед Заповед П-81 за прекратяване на служебно правоотношение  31.01.2017 г.
 Индивидуален  Заповед Заповед П-83 за възникване на служебно правоотношение  01.02.2017 г.
 Индивидуален  Заповед Заповед П-84 за възникване на служебно правоотношение  01.02.2017 г.
 Индивидуален  Заповед Заповед П-85 за прекратяване на служебно правоотношение
 01.02.2017 г.
 Индивидуален  Заповед Заповед П-87 за възникване на служебно правоотношение  03.02.2017 г.
 Индивидуален  Заповед Заповед П-89 за прекратяване на служебно правоотношение  07.02.2017 г.
 Индивидуален  Заповед Заповед П-90 за възникване на служебно правоотношение  08.02.2017 г.
 Индивидуален  Заповед Заповед П-91 за прекратяване на служебно правоотношение  09.02.2017 г.
 Индивидуален  Заповед Заповед П-92 за възникване на служебно правоотношение  13.02.2017 г.
 Индивидуален  Заповед Заповед П-121 за прекратяване на служебно правоотношение  28.01.2017 г.
 Индивидуален  Заповед Заповед П-122 за възникване на служебно правоотношение  01.03.2017 г.
 Индивидуален  Заповед Заповед П-128 за възникване на служебно правоотношение  06.03.2017 г.
 Индивидуален  Заповед Заповед П-135 за възникване на служебно правоотношение  13.03.2017 г.
 Индивидуален  Заповед Заповед П-136 за възникване на служебно правоотношение  13.03.2017 г.
 Индивидуален  Заповед Заповед П-137 за възникване на служебно правоотношение  13.03.2017 г.
 Индивидуален  Заповед Заповед П-132 за възникване на служебно правоотношение  10.03.2017 г.
 Индивидуален  Заповед Заповед П-142 за възникване на служебно правоотношение  16.03.2017 г.

Индивидуален

 Заповед Заповед П-143 за възникване на служебно правоотношение

17.03.2017 г.

Индивидуален  Заповед Заповед П-156 за възникване на служебно правоотношение  31.03.2017 г.
Индивидуален  Заповед Заповед П-159 за възникване на служебно правоотношение  10.04.2017 г.
Индивидуален  Заповед Заповед П-160 за възникване на служебно правоотношение  10.04.2017 г.
Правораздавателен Наказателно постановление
Наказателно постановление № НП-3/24.04.2017 г. за налагане на наказание по реда на чл. 424, ал. 2, б. „г", във връзка с чл. 242, ал. 6, във връзка с ал. 2, пр. 1 от НК  24.04.2017 г.
Индивидуален Заповед

Заповед П-172 за възникване на служебно правоотношение

28.04.2017 г.
 Индивидуален  Заповед Заповед П-169 за прекратяване на служебно правоотношение  26.04.2017 г.
 Индивидуален  Заповед Заповед П-184 за прекратяване на служебно правоотношение  04.05.2017 г.
 Индивидуален  Заповед Заповед П-189 за възникване на служебно правоотношение  04.05.2017 г.
 Индивидуален  Заповед  Заповед П-194 за възникване на служебно правоотношение  09.05.2017 г.
 Индивидуален  Решение Решение на министъра на финансите № РМФ-25/10.05.2017 г.

10.05.2017 г.

 Правораздавателен Наказателно постановление Наказателно постановление № НП-4/11.05.2017 г. за налагане на наказание по реда на чл. 424, ал. 2, б. „г", във връзка с чл. 242, ал. 6, във връзка с ал. 2 от НК  11.05.2017 г.
 Индивидуален  Заповед  Заповед П-200 за възникване на служебно правоотношение  12.05.2017 г.
 Индивидуален  Заповед Заповед П-214 за възникване на служебно правоотношение  05.06.2017 г.
 Индивидуален  Заповед Заповед П-219 за възникване на служебно правоотношение  07.06.2017 г.
 Индивидуален  Заповед Заповед П-223 за възникване на служебно правоотношение  20.06.2017 г.
Правораздавателен  Наказателно постановление  Наказателно постановление № НП-5/20.06.2017 г. за налагане на наказание по реда на чл. 424, ал. 2, б. „г", във връзка с чл. 242, ал. 6, във връзка с ал. 2 от НК   20.06.2017 г.
Правораздавателен Наказателно постановление  Наказателно постановление № НП-6/21.06.2017 г. за налагане на наказание по реда на чл. 424, ал. 2, б. „г", във връзка с чл. 242, ал. 6, във връзка с ал. 2, пр. 1 от НК   21.06.2017 г.
 Индивидуален  Заповед Заповед П-225 за възникване на служебно правоотношение  26.06.2017 г.
 Индивидуален  Заповед Заповед П-228 за възникване на служебно правоотношение  29.06.2017 г.
 Индивидуален  Заповед Заповед П-229 за прекратяване на служебно правоотношение  29.06.2017 г.
 Индивидуален  Заповед Заповед П-231 за пракратяване на служебно правоотношение  04.07.2017 г.
 Индивидуален  Заповед Заповед П-234 за прекратяване на служебно правоотношение  05.07.2017 г.
 Правораздавателен Наказателно постановление Наказателно постановление № НП-7/05.07.2017 г. за налагане на наказание по реда на чл. 424, ал. 2, б. „г", във връзка с чл. 242, ал. 6, във връзка с ал. 2, пр. 1 от НК  05.07.2017 г.
 Индивидуален Заповед Заповед П-237 за възникване на служебно правоотношение  13.07.2017 г.
 Индивидуален Заповед Заповед П-238 за прекратяване на служебно правоотношение  13.07.2017 г.
 Индивидуален Заповед Заповед П-239 за прекратяване на служебно правоотношение  13.07.2017 г.