Министерство на финансите

на Република България

Информационна система РМС 593

 

Подаването на уведомление става с бутон „УВЕДОМЛЕНИЕ РМС 593“.

 

Разпоредителите с бюджетни средства са получили потребителско име и парола с регистрирането си в ИС „РЕГИСТРАЦИЯ РМС 593“.ИС РЕГИСТРАЦИЯ РМС 593ИС РЕГИСТРАЦИЯ РМС 593Уважаеми потребители на Информационната система „РМС 593",

Най-любезно Ви молим, преди да се обадите на посочените по-долу телефони за техническа, методическа и правна информация, да се запознаете внимателно с приложените Указания и Инструкция, както и с отговорите в рубриката „Често задавани въпроси".

РМС № 593/20.07.2016 г. е мярка, с която ефективно се защитава фискалната позиция и се оптимизира процесът по събиране на бюджетните приходи от мита, данъци, задължителни осигурителни вноски и други публични вземания, събирани от двете приходни агенции - Националната агенция за приходите (НАП) и Агенция „Митници" (АМ). Чрез тази мярка плащанията по договори с изпълнители от разпоредители с бюджет (министерства, агенции, общини и др.), които са платци по тях, следва да бъдат извършвани само след потвърждение от НАП и АМ, че получателите на плащанията нямат публични задължения, а в случаите, когато лицата имат такива - че за съответните публични задължения са наложени обезпечителни мерки по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

С изграждането на автоматизирана информационна система „РМС 593", държавата предоставя инструмент в ръцете на разпоредителите с бюджетни средства за бърза проверка и на практика незабавно разплащане с бенефициентите, които нямат задължения към НАП и АМ.

Системата, която Министерство на финансите предоставя на бюджетните разпоредители, НАП и АМ, е съвременна, web-базирана информационна система. За целта е необходима  първоначална  регистрация на оправомощени от разпоредителя с бюджет негови служители. Достъпът до системата се контролира чрез използването на електронни подписи, което позволява адекватното идентифициране по отношение на транзакцията и потребителя. Разпоредителите с бюджет имат едномесечен срок след приемането на РМС № 593 (от 20.07.2016 до 20.08.2016 г.) да уведомят Министерството на финансите за служителите, които са оправомощени да отправят уведомления и да получават информацията и актовете на органите на Националната агенция за приходите и Агенция „Митници" и да ги регистрират в информационна система, поддържана от МФ. При предстояща или настъпила промяна на данните на съответния разпоредител с бюджет и/или оправомощените от него служители разпоредителите с бюджет уведомяват МФ в срок до три работни дни. 
Разпоредителите с бюджетни средства подават чрез системата уведомление с няколко реквизита относно предстоящата за изплащане сума. Това отнема около 30 секунди и е реализирано чрез лесен и разбираем потребителски интерфейс. При положение, че бенефициентът няма просрочени задължения към НАП и Агенция „Митници", системата връща отговор на електронния адрес на разпоредителя с бюджетни средства в рамките на броени минути. При наличие на задължения, разпоредителят с бюджетни средства получава информация за това от коя приходна администрация (НАП или АМ) да очаква последващи действия. За удобство на разпоредителите с бюджетни средства, в информационната система е реализирана възможност да се проследи движението на уведомлението през различните администрации.

Всяка община, която използва публичен имейл сървър е необходимо да изпрати (от кмет, зам. кмет, секретар или ръководител на ИТ звено) запитване на електронен адрес: Embedded Image  от където ще получи персонално създадения за съответната община акаунт (електронна поща) и първоначалната парола, която следва да бъде подменена в последствие. Това следва да бъде направено преди изпращане на искането за създаване на потребителски достъп до ИС РМС 593.
Eлектронна поща в системата на ИСЕП може да бъде използвана чрез  пощенски клиент на MS Outlook версия 2003 или версия 2007. При наличие на по-висока версия на MS Outlook е необходимо да бъде използвана инструкция за ползване на електронна поща в системата на ИСЕП през Web достъп.

 

Телефон за техническа информация
02/9859 2040 (всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:30 ч.)

Телефон за методологическа и правна информация
02/9859 2881 (всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:30 ч.)