Министерство на финансите

на Република България

Формуляр за участие в Европейския портал за инвестиционни проекти

От 1 юни 2016 г. официално стартира Европейският портал за инвестиционни проекти (ЕПИП).

Порталът служи основно за осигуряване на редовен и структуриран публичен достъп до информация относно инвестиционни проекти в ЕС, за да могат потенциалните инвеститори да имат достъп до прозрачна и надеждна информация, при надлежно спазване на изискването за защита на важни търговски тайни.

Подаването на проектни предложения стартира още през месец декември 2015 г. За да бъде подаден проект към ЕПИП е необходимо да бъде попълнена следния формуляр, изготвен от ЕК. Попълнените формуляри следва да бъдат изпратени на електронен адрес: Embedded Image, както и всички въпроси за инициативата. Практиката показва, че съответните служби предоставят отговор в рамките на две седмици.

Евентуалното публикуване на дадено инвестиционно намерение в ЕПИП не означава, че то е одобрено или ще получи финансиране от Европейския съюз или Европейската инвестиционна банка.

Участието на проекти на частния сектор в ЕПИП е свързано с такса за обработване на заявлението на всеки проект в размер на 250 евро, който е определен в Решение за изпълнение на ЕК за създаване на Европейски портал за инвестиционни проекти. За началната фаза от функционирането на портала тази такса ще бъде в размер на 100 евро. Организаторите на проекти от публичния сектор са освободени от такса за изпращане на проекти.

Формуляр за участие в Европейския портал за инвестиционни проекти