ПУБЛИКУВАН Е МЕСЕЧНИЯТ БЮЛЕТИН „ДЪЛГ И ГАРАНЦИИ НА ПОДСЕКТОР „ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ“ ЗА АПРИЛ

31.05.2017 г.

Дългът на подсектор „Централно управление"{1} към края на м. април 2017 г. възлиза на 13 448,1 млн. евро. Вътрешните задължения са 3 229,9 млн. евро, а външните 10 218,2 млн. евро.

В края на отчетния период съотношението на дълга на подсектор „Централно управление" към брутния вътрешен продукт (БВП){2} възлиза на 27,1 %, като делът на вътрешния дълг е 6,5 %, а на външния дълг - 20,6 %. В структурата на дълга на подсектор „Централно управление" в края на периода вътрешните задължения заемат дял от 24 %, а външните - от 76 %.

Гарантираният дълг на подсектор „Централно управление" през м. април 2017 г. намалява до 271,2 млн. евро, в сравнение с края на м. март 2017 г. Вътрешните гаранции са 35,7 млн. евро, а съотношението гарантиран дълг на подсектор „Централно управление"/БВП е в размер на 0,5 %.

Съгласно водения от МФ, на основание на чл. 38, ал. 1 от Закона за държавния дълг (ЗДД), официален регистър на държавния и държавногарантирания дълг, държавният дълг към края на м. април 2017 г. достига до 12 860,9 млн. евро или 25,9 % от брутния вътрешен продукт (БВП). Вътрешните задължения са в размер на 3 167,8 млн. евро, а външните - в размер на 9 693,1 млн. евро. 

Държавногарантираният дълг през м. април 2017 г. възлиза на 898,4 млн. евро. Вътрешните гаранции са 35,7 млн. евро, а съотношението държавногарантиран дълг/БВП - 1,8 %.

Бюлетинът се намира в раздел „Статистика"/„Месечен бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление".

Забележка: Съгласно чл.36, ал.3 от Закона за публичните финанси /в сила от 01.01.2014 г. обн. ДВ. бр.15 от 15.02.2013 г., изм. ДВ. бр.95 от 8.12.2015г., изм. и доп. ДВ. бр.43 от 7.06.2016 г./, считано от м.юни 2016 г. МФ публикува месечен бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление". Информация за размера, структурата и динамиката на държавния и държавногарантирания дълг /поет по реда на ЗДД/ и публикувана до м. май 2016 в бюлетин „Държавен дълг", в новото издание се съдържа в приложението на стр. 13. 

 


 

{1} Дълг на подсектор "Централно управление" е дългът на подсектор "Централно управление" съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 479/2009 от 25.05.2009 г. за прилагане на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на Европейската общност. Списък на единиците, които освен държавните органи и институции са включени в подсектор "Централно управление", съгласно Европейската система от национални и регионални сметки в Общността (ЕСС 2010) и ръководството за държавен дълг и дефицит на Евростат (ЕК), може да бъде намерен ТУК

{2} По прогнозни данни за БВП, съгласно пролетната макроикономическа прогноза на Министерството на финансите за 2017 г.