ПУБЛИКУВАН Е МЕСЕЧНИЯТ БЮЛЕТИН „ДЪЛГ И ГАРАНЦИИ НА ПОДСЕКТОР „ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ“ ЗА НОЕМВРИ

29.12.2017 г.

Дългът на подсектор „Централно управление“ {1} към края на ноември 2017 г. възлиза на 12 654,4 млн. евро. През месеца бе преотворена емисия  облигации на вътрешния пазар с матуритет 4 години и с обем 30.0 млн. лева.

Вътрешните задължения са 3 426,8 млн. евро, а външните  9 227,6 млн. евро.

В края на отчетния период съотношението на дълга на подсектор „Централно управление“ към брутния вътрешен продукт (БВП) {2} възлиза на 24,8 %, като делът на вътрешния дълг е 6,7 %, а на външния дълг – 18,1 %. В структурата на дълга на подсектор „Централно управление“ в края на периода вътрешните задължения заемат дял от 27,4 %, а външните – от 72,6 %.

Среднопретегленият лихвен процент на дълга за периода януари – ноември 2017 г. възлиза на 2,70 %, като намалява с 23 б. т. спрямо същия период на 2016 г. (2,93 %).   

Гарантираният дълг на подсектор „Централно управление“ към 30 ноември 2017 г. е в размер на  376,7 млн. евро. Вътрешните гаранции са 35,4 млн. евро, а външните -341,4 млн. евро. Съотношението гарантиран дълг на подсектор „Централно управление“/БВП е в размер на 0,7 %.

Съгласно водения от МФ, на основание на чл. 38, ал. 1 от Закона за държавния дълг (ЗДД), официален регистър на държавния и държавногарантирания дълг, държавният дълг към края на ноември 2017 г. достига до 12 020,7 млн. евро или 23,6 % от брутния вътрешен продукт (БВП). Вътрешните задължения са в размер на 3 391,0 млн. евро, а външните – в размер на 8 629,8 млн. евро. 

Държавногарантираният дълг през ноември 2017 г. възлиза на 1 025,0 млн. евро. Вътрешните гаранции са 35,4 млн. евро, а съотношението държавногарантиран дълг/БВП - 2,0 %.

Бюлетинът се намира в раздел „Статистика”/„Месечен бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление“.

 

Забележка: Съгласно чл.36, ал.3 от Закона за публичните финанси /в сила от 01.01.2014 г.
обн. ДВ. бр.15 от 15.02.2013 г., изм. ДВ. бр.95 от 8.12.2015г., изм. и доп. ДВ. бр.43 от 7.06.2016 г./, считано от м.юни 2016 г. МФ публикува месечен бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление“. Информация за размера, структурата и динамиката на държавния и държавногарантирания дълг /поет по реда на ЗДД/ и публикувана до м. май 2016 в бюлетин „Държавен дълг“, в новото издание се съдържа в приложението на стр. 13.
 

 

{1} Дълг на подсектор "Централно управление" е дългът на подсектор "Централно управление" съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 479/2009 от 25.05.2009 г. за прилагане на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на Европейската общност. Списък на единиците, които освен държавните органи и институции са включени в подсектор "Централно управление", съгласно Европейската система от национални и регионални сметки в Общността (ЕСС 2010) и ръководството за държавен дълг и дефицит на Евростат (ЕК), може да бъде намерен ТУК

{2} По прогнозни данни за БВП, съгласно есенната макроикономическа прогноза на Министерство на финансите за 2017 г.