ПУБЛИКУВАН Е МЕСЕЧНИЯТ БЮЛЕТИН „ДЪЛГ И ГАРАНЦИИ НА ПОДСЕКТОР „ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ“ ЗА СЕПТЕМВРИ

31.10.2017 г.

Дългът на подсектор „Централно управление“[1] към края на септември 2017 г. възлиза на 12 637,9 млн. евро. Дългът се увеличава приблизително с 23 млн. евро в сравнение с края на предходния месец, което се дължи на емитираните през месеца дългосрочни облигации на вътрешния пазар с матуритет 7 години и 6 месеца.

Вътрешните задължения са 3 372,6 млн. евро, а външните 9 265,3 млн. евро.

В края на отчетния период съотношението на дълга на подсектор „Централно управление“ към брутния вътрешен продукт (БВП)[2] възлиза на 24,8 %, като делът на вътрешния дълг е 6,6 %, а на външния дълг – 18,2 %. В структурата на дълга на подсектор „Централно управление“ в края на периода вътрешните задължения заемат дял от 26,7 %, а външните – от 73,3 %.

Среднопретегленият лихвен процент на дълга за периода януари – септември 2017 г. възлиза на 2,69 %, като намалява с 24 б. т. спрямо същия период на 2016 г. (2,93 %).  

Гарантираният дълг на подсектор „Централно управление“ към 30 септември 2017 г. е в размер на 379,5 млн. евро. Вътрешните гаранции са 35,2 млн. евро, а съотношението гарантиран дълг на подсектор „Централно управление“/БВП е в размер на 0,7 %.

Съгласно водения от МФ, на основание на чл. 38, ал. 1 от Закона за държавния дълг (ЗДД), официален регистър на държавния и държавногарантирания дълг, държавният дълг към края на септември 2017 г. достига до 11 999,4 млн. евро или 23,6 % от брутния вътрешен продукт (БВП). Вътрешните задължения са в размер на 3 332,4 млн. евро, а външните – в размер на 8 667,0 млн. евро.

 Държавногарантираният дълг през септември 2017 г. възлиза на 1 027,9 млн. евро. Вътрешните гаранции са 35,2 млн. евро, а съотношението държавногарантиран дълг/БВП - 2,0 %.

Бюлетинът се намира в раздел „Статистика”/„Месечен бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление“.

 

 

Забележка: Съгласно чл.36, ал.3 от Закона за публичните финанси /в сила от 01.01.2014 г. обн. ДВ. бр.15 от 15.02.2013 г., изм. ДВ. бр.95 от 8.12.2015г., изм. и доп. ДВ. бр.43 от 7.06.2016 г./, считано от м.юни 2016 г. МФ публикува месечен бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление“. Информация за размера, структурата и динамиката на държавния и държавногарантирания дълг /поет по реда на ЗДД/ и публикувана до м. май 2016 в бюлетин „Държавен дълг“, в новото издание се съдържа в приложението на стр. 13.

 

[1] Дълг на подсектор "Централно управление" е дългът на подсектор "Централно управление" съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 479/2009 от 25.05.2009 г. за прилагане на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на Европейската общност. Списък на единиците, които освен държавните органи и институции са включени в подсектор "Централно управление", съгласно Европейската система от национални и регионални сметки в Общността (ЕСС 2010) и ръководството за държавен дълг и дефицит на Евростат (ЕК), може да бъде намерен ТУК

 

[2] По прогнозни данни за БВП, съгласно пролетната макроикономическа прогноза на Министерство на финансите за 2017 г.