ПУБЛИКУВАНИ СА ДАННИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНСОЛИДИРАНАТА ФИСКАЛНА ПРОГРАМА КЪМ 31.07.2017 г.

31.08.2017 г.

По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет салдото по КФП на касова основа към месец юли 2017 г. е положително в размер на 1 971,7 млн.  лв. (2,0 % от прогнозния БВП) и се формира от излишък по националния бюджет в размер на 1 892,9 млн. лв. и излишък по европейските средства в размер на 78,8 млн. лева. В структурно отношение салдото по националния бюджет отчита подобрение спрямо отчетеното за същия период на 2016 г., основно поради ръста на данъчните и осигурителните приходи, докато салдото по сметките за средства от ЕС през настоящата година се влошава поради базов ефект в 2016 г., свързан с възстановени към България грантове от ЕС в началото на 2016 г. за извършени разходи в края на 2015 г., когато бе пикът на плащанията по проектите за предходния програмен период 2007-2013 година.

Постъпилите приходи и помощи по КФП към юли 2017 г. са в размер на 20 477,5 млн. лв. или 57,8 % от годишните разчети. Съпоставени със същия период на предходната година, данъчните и неданъчните приходи нарастват с 1 236,2 млн. лв. (6,7 %), докато постъпленията от помощи са по-ниски.

Общата сума на данъчните постъпления, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 17 002,8 млн. лв., което представлява 60,6 % от планираните за годината приходи. Съпоставено с данните към юли 2016 г. данъчните постъпления нарастват номинално с 8,0 % (1 259,3 млн. лв.).

Приходите от преки данъци са в размер на 3 225,8 млн. лв. или 63,3 % от предвидените в разчетите за годината, като спрямо същия период на предходната година нарастват с 257,2 млн. лева. (8,7 %).

Приходите от косвени данъци са в размер на 8 338,6 млн. лв., което е 59,5 % от разчетите за годината. Съпоставено с данните към юли 2016 г., постъпленията в групата нарастват с 371,6 млн. лв. (4,7 %). Постъпленията от ДДС са в размер на 5 471,6 млн. лв. или 62,3 % от планираните. Съпоставени с предходната година, приходите от ДДС нарастват с 382,8 млн. лв. (7,5 %). Размерът на невъзстановения ДДС към 31.07.2017 г. е 66,5 млн. лева. Приходите от акцизи възлизат на 2 736,1 млн. лв. (54,3 % от разчетените за годината). Постъпленията от мита са 108,7 млн. лв. или 65,5 % от разчета за годината.

Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 702,4 млн. лв. или 70,9 % изпълнение на годишните разчети.

Приходите от социално и здравноосигурителни вноски са 4 736,0 млн. лв., което представлява 59,7 % от разчетените за годината. Съпоставено със същия период на предходната година, приходите от осигурителни вноски нарастват номинално с 14,3 % (592,6 млн. лева).  

Неданъчните приходи са в размер на 2 596,2 млн. лв., което представлява 54,6 % изпълнение на годишните разчети.

Приходите от помощи са в размер на 878,5 млн. лв. или 33,2 % от планираните за годината.

Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към юли 2017 г. възлизат на 18 505,9 млн. лв., което е 50,3 % от годишните разчети. За сравнение, разходите по КФП за същия период на 2016 г. бяха в размер на 17 269,8 млн. лева. Нарастването на разходите спрямо края на месец юли 2016 г. е основно поради по-високия размер на социалните и здравноосигурителните плащания, базов ефект при разходите за пенсии от увеличението им от юли 2016 г., новото им увеличение от юли 2017 г., както и по-високите разходи за субсидии и за персонал, включително и поради ръста на разходите за осигурителните вноски, свързан с увеличения размер на осигурителната вноска за фонд „Пенсии за лицата по чл. 69" с 20 пр. п. спрямо 2016 година.

Нелихвените разходи са в размер на 17 342,2 млн. лв., което представлява 50,2 % от годишните разчети. Текущите нелихвени разходи към юли 2017 г. са в размер на 16 322,8 млн. лв. (57,6 % от разчета за годината), капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 1 019,4 млн. лв. (16,4 % от разчетите към ЗДБРБ за 2017 г.). Лихвените плащания са в размер на 604,0 млн. лв. или 73,1 % от планираните за 2017 година.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.07.2017 г. от централния бюджет възлиза на 559,7 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС - Решение на Съвета 2014/335/ЕС, Евратом относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз, Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на ЕС и Регламент (EС, Евратом) № 609/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. относно методите и процедурата за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства, изменен с Регламент (EС, Евратом) 2016/804 на Съвета от 17 май 2016 година.

Размерът на фискалния резерв (1) към 31.07.2017 г. е 11,7 млрд. лв., в т.ч. 10,8 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,9 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 31 юли 2017 г. са публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите, в категория „Статистика". Освен статистическите данни е публикуван и Информационен бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, който представлява кратък анализ на изпълнението на основните бюджетни параметри на консолидирано ниво и по съставни бюджети.

 


(1) Обхватът на показателя фискален резерв е в съответствие с §1, т. 41 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация