ПУБЛИКУВАН Е МЕСЕЧНИЯТ БЮЛЕТИН „ДЪЛГ И ГАРАНЦИИ НА ПОДСЕКТОР „ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ“ ЗА ЯНУАРИ

28.02.2018 г.

Дългът на подсектор „Централно управление“[1] към края на януари 2018 г. възлиза на 12 139,6 млн. евро. Дългът намалява приблизително с 527,5 млн. евро спрямо края на 2017 г., което се дължи на извършените през месеца погашения по ДЦК, емитирани на вътрешния пазар.

Вътрешните задължения са 2 940,1 млн. евро, а външните 9 199,5 млн. евро.

В края на отчетния период съотношението на дълга на подсектор „Централно управление“ към брутния вътрешен продукт (БВП)[2] възлиза на 22,5 %, като делът на вътрешния дълг е 5,4 %, а на външния дълг – 17,1 %. В структурата на дълга на подсектор „Централно управление“ в края на периода вътрешните задължения заемат дял от 24,2 %, а външните – от 75,8 %.

Среднопретегленият лихвен процент на дълга за периода 01.01.2018-31.01.2018 г. възлиза на 2,70 %, като намалява с 12 б. т. спрямо същия период на 2017 г. (2,82 %).  

Гарантираният дълг на подсектор „Централно управление“ към 31 януари 2018 г. е в размер на 371,8 млн. евро. Вътрешните гаранции са 35,1 млн. евро, а външните -336,7 млн. евро. Съотношението гарантиран дълг на подсектор „Централно управление“/БВП е в размер на 0,7 %.

Съгласно водения от МФ, на основание на чл. 38, ал. 1 от Закона за държавния дълг (ЗДД), официален регистър на държавния и държавногарантирания дълг, държавният дълг към края на януари 2018 г. достига до 11 487,7 млн. евро или 21,3 % от брутния вътрешен продукт (БВП). Вътрешните задължения са в размер на 2 886,9 млн. евро, а външните – в размер на 8 600,8 млн. евро.

Държавногарантираният дълг през януари 2018 г. възлиза на 1 018,8 млн. евро. Вътрешните гаранции са 35,2 млн. евро, а съотношението държавногарантиран дълг/БВП - 1,9 %.

Бюлетинът се намира в раздел „Статистика”/„Месечен бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление“.

Забележка: Съгласно чл.36, ал.3 от Закона за публичните финанси /в сила от 01.01.2014 г. обн. ДВ. бр.15 от 15.02.2013 г., изм. ДВ. бр.95 от 8.12.2015г., изм. и доп. ДВ. бр.43 от 7.06.2016 г./, считано от м.юни 2016 г. МФ публикува месечен бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление“. Информация за размера, структурата и динамиката на държавния и държавногарантирания дълг /поет по реда на ЗДД/ и публикувана до м. май 2016 в бюлетин „Държавен дълг“, в новото издание се съдържа в приложението на стр. 13.

 

 

[1] Дълг на подсектор "Централно управление" е дългът на подсектор "Централно управление" съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 479/2009 от 25.05.2009 г. за прилагане на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на Европейската общност. Списък на единиците, които освен държавните органи и институции са включени в подсектор "Централно управление", съгласно Европейската система от национални и регионални сметки в Общността (ЕСС 2010) и ръководството за държавен дълг и дефицит на Евростат (ЕК), може да бъде намерен ТУК

 

[2] По прогнозни данни за БВП, съгласно есенната макроикономическа прогноза на Министерство на финансите за 2017 г.