МФ ОЧАКВА ИЗЛИШЪК В РАЗМЕР НА 1 211,4 МЛН. ЛВ. ПО КОНСОЛИДИРАНАТА ФИСКАЛНА ПРОГРАМА ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2018 г.

31.01.2018 г.

На база на предварителни данни и оценки се очаква салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа за месец януари 2018 г. да бъде положително в размер на 1 211,4 млн. лв. (1,1 % от прогнозния БВП). За сравнение за януари 2017 г. бе отчетен излишък по КФП в размер на 884,2 млн. лв. (0,9 % от БВП). Основните фактори за формиране превишението на приходите над разходите през месец януари са добрите параметри по изпълнението на данъчните и осигурителните приходи по националния бюджет.

Основни параметри по КФП на база предварителни данни и оценки:

Приходите и помощите по КФП за януари 2018 г. се очаква да бъдат в размер на 3 700,5 млн. лв. (9,7 % от годишния разчет), като спрямо януари 2017 г. се отбелязва ръст от 361,7 млн. лева. Данъчните и неданъчните постъпления по КФП нарастват номинално спрямо предходната година с 504,4 млн. лв. (15,8 %), като се отчита ръст при повечето от основните данъци и при приходите от осигурителни вноски.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) за януари 2018 г. са в размер на 2 489,1 млн. лв., което е 6,3 % от годишния разчет. За сравнение разходите по КФП за януари 2017 г. бяха в размер на 2 454,6 млн. лева. Номиналното нарастване се дължи основно на по-високия размер на социалните и здравноосигурителните плащания (базов ефект при разходите за пенсии от увеличението от юли 2017 г. и увеличението на две стъпки през 2017 г. на размера на минималната пенсия от юли и октомври).

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.01.2018 г. от централния бюджет, възлиза на 84,0 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС - Решение на Съвета 2014/335/ЕС, Евратом относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз, Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на ЕС и Регламент (EС, Евратом) № 609/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. относно методите и процедурата за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства, изменен с Регламент (EС, Евратом) 2016/804 на Съвета от 17 май 2016 година.

Статистическите данни и Информационният бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, на база на данни от месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за януари 2018 г. ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите в края на месец февруари 2018 година.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация