ПУБЛИКУВАН Е МЕСЕЧНИЯТ БЮЛЕТИН „ДЪЛГ И ГАРАНЦИИ НА ПОДСЕКТОР „ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ“ ЗА ЮНИ

31.07.2017 г.

Дългът на подсектор „Централно управление"(1) към края на м. юни 2017 г. възлиза на 13 456,2 млн. евро. Вътрешните задължения са 3 290,3 млн. евро, а външните  10 165,9 млн. евро.

В края на отчетния период съотношението на дълга на подсектор „Централно управление" към брутния вътрешен продукт (БВП)(2) възлиза на 27,1 %, като делът на вътрешния дълг е 6,6 %, а на външния дълг - 20,5 %. В структурата на дълга на подсектор „Централно управление" в края на периода вътрешните задължения заемат дял от 24,5 %, а външните - от 75,5 %.

Среднопретегленият лихвен процент на дълга за периода януари - юни 2017 г. възлиза на 2,80 %, като намалява с 12 б. т. спрямо същия период на 2016 г. (2,92 %).   

Гарантираният дълг на подсектор „Централно управление" през м. юни 2017 г. се увеличава до 405,6 млн. евро, в сравнение с края на м. май 2017 г. Вътрешните гаранции са 35,1 млн. евро, а съотношението гарантиран дълг на подсектор „Централно управление"/БВП е в размер на 0,8 %.

Съгласно водения от МФ, на основание на чл. 38, ал. 1 от Закона за държавния дълг (ЗДД), официален регистър на държавния и държавногарантирания дълг, държавният дълг към края на м. юни 2017 г. достига до 12 884,2 млн. евро или 25,9 % от брутния вътрешен продукт (БВП). Вътрешните задължения са в размер на 3 243,8 млн. евро, а външните - в размер на 9 640,4 млн. евро. 

Държавногарантираният дълг през м. юни 2017 г. възлиза на 1 029,2 млн. евро. Вътрешните гаранции са 35,1 млн. евро, а съотношението държавногарантиран дълг/БВП - 2,1 %.

Бюлетинът се намира в раздел „Статистика"/„Месечен бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление".

Забележка: Съгласно чл.36, ал.3 от Закона за публичните финанси /в сила от 01.01.2014 г. обн. ДВ. бр.15 от 15.02.2013 г., изм. ДВ. бр.95 от 8.12.2015г., изм. и доп. ДВ. бр.43 от 7.06.2016 г./, считано от м.юни 2016 г. МФ публикува месечен бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление". Информация за размера, структурата и динамиката на държавния и държавногарантирания дълг /поет по реда на ЗДД/ и публикувана до м. май 2016 в бюлетин „Държавен дълг", в новото издание се съдържа в приложението на стр. 13. 

 


 

(1) Дълг на подсектор "Централно управление" е дългът на подсектор "Централно управление" съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 479/2009 от 25.05.2009 г. за прилагане на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на Европейската общност. Списък на единиците, които освен държавните органи и институции са включени в подсектор "Централно управление", съгласно Европейската система от национални и регионални сметки в Общността (ЕСС 2010) и ръководството за държавен дълг и дефицит на Евростат (ЕК), може да бъде намерен ТУК

(2) По прогнозни данни за БВП, съгласно пролетната макроикономическа прогноза на Министерство на финансите за 2017 г.