Проекти на постановления, правилници и наредби на Министерския съвет

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за условията и реда за определяне на външни експерти за проверка на технически спецификации при възлагане на обществени поръчки

Отговорна дирекция:Агенция по обществените поръчки
E-mail:[email protected]
Дата на откриване:02.10.2017
Дата на приключване:02.11.2017