РМС

Проект на Решение на Министерския съвет за изменение на Решение № 468 на Министерския съвет от 2015 г. за утвърждаване на класификация на разходите по области на политики и бюджетни програми от компетентността и отговорността на съответния първостепенен р

Отговорна дирекция:Бюджет
E-mail:[email protected]
Дата на откриване:19.10.2016
Дата на приключване:21.10.2016