ПМС

Проект на Постановление на Министерския съвет за дейността на Централния орган за обществени поръчки за нуждите на органите на изпълнителната власт

Отговорна дирекция:„Централно звено за финансиране и договаряне”
E-mail:[email protected]
Дата на откриване:07.10.2015
Дата на приключване:21.10.2015