ПМС

Проект на Постановление на Министерския съвет за отмяна на Постановление № 71 на Министерския съвет от 2014 година за утвърждаване на Стандарти за вътрешен одит в публичния сектор

Отговорна дирекция:"Вътрешен контрол"
E-mail:[email protected]
Дата на откриване:01.11.2016
Дата на приключване:02.12.2016