Наредби

Проект на НИД на Наредба № 5 от 2007 г. за реда и условията за придобиване, регистриране, изплащане и търговия с държавни ценни книжа

Отговорна дирекция:"Държавен дълг и финансови пазари"
E-mail:[email protected]; [email protected]
Дата на откриване:06.07.2015
Дата на приключване:20.07.2015