ИЗКАЗВАНЕ НА МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ ПРИ ОТКРИВАНЕТО НА ДЕБАТИТЕ ПО ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2015 ГОДИНА

08.12.2014 г.

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 

В съответствие с чл. 79 от Закона за публичните финанси, представям на Вашето внимание за обсъждане проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2015 г., който е придружен от актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2015-2017 г., представляваща мотивите към законопроекта.

Разработването на фискалната политика, залегнала в Бюджет 2015, беше предизвикателство предвид късната актуализация на Бюджет 2014 и динамиката в очакванията за макроикономическото развитие през следващите години, като се отчитат проблемите и предизвикателствата, които са относими както към текущия бюджет и плана за следващата година, така и към състоянието на публичните финанси в средносрочен план.

Приоритетите в Бюджет 2015 са:

  • Провеждане на политика, гарантираща финансова стабилност и постепенна финансова консолидация;
  • Предприемане на действия за оптимизация на административните структури на бюджетните организации след извършване на функционален анализ от съответните ръководители;
  • Ефективно усвояване на европейските фондове.

Рамката на Бюджет 2015 е изготвена на база консервативна прогноза за основните макроикономически показатели, реалистична оценка за приходите, както и при рестриктивно планиране на разходната част.

Фискалните цели на правителството съответстват на изведената като приоритет политика на гарантиране на финансова стабилност и постепенна финансова консолидация. Разчетите и предприетите мерки за ограничаване на бюджетния дефицит предполагат да се елиминират факторите, довели до влошаването на бюджетната позиция през 2014 г., и завръщане още с Бюджет 2015 на този показател в границата до 3% от БВП.

Планираното в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза ежегодно намаление на дефицита със стъпка от 0,5 на сто ще даде добър сигнал за намеренията на правителството да смекчи негативния ефект от еднократното разхлабване на дефицита през 2014 г. и да покаже устойчива тенденция към подобряване на бюджетната позиция. За да стане възможно постигането на целта за свиване на дефицита, още с бюджета за 2015 г. е следван консервативен подход при планиране на приходите с оглед намаляване на рисковете при изпълнението на приходната част на бюджета. По отношение на разходите е направен анализ на ефекта от допълнително ограничаване на разходите в отделните бюджетни системи.

Актуализираната макроикономическа прогноза отразява текущото развитие на националната икономика през 2014 г., както и променените външни допускания за международната среда до края на 2014 г. и през следващата 2015 г.

Перспективата пред развитието на икономическата активност в световен мащаб остава неблагоприятна. За страните от еврозоната съществува риск от по-продължителен период на ниска инфлация или дори дефлация под въздействие на потенциални външни и вътрешни шокове. Валутният курс на щатския долар се предвижда да поскъпне спрямо еврото, но това няма да предизвика натиск за повишаване на инфлацията в страната по линия на външни фактори.

През 2015 г. се очаква забавяне на реалния растеж на БВП до 0,8% в резултат на ниското потребителско доверие и негативните очаквания от страна на бизнеса. През следващите две години (2016 и 2017) икономическият растеж ще се ускори, с основен принос на вътрешното търсене.

Равнището на потребителските цени в България в края на 2015 г. се очаква да бъде слабо положително, а средногодишното нарастване на хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ) да е 0,1%. Забавените инфлационни процеси в прогнозния период ще допринесат и за относително по-нисък номинален растеж на българската икономика.

Нивото на безработица през 2015 г. се очаква слабо да се понижи до 11,7%.

Заложените параметри по консолидираната фискална програма (КФП) за 2015 г. са съобразени с променената макроикономическа среда и със заложените основни допускания.

Салдото по КФП за 2015 г. е отрицателно в размер на 3,0% от БВП.

Приходите по КФП за 2015 г. са планирани в размер на 36,8 % от БВП. Поради необходимостта от запазване на фискалната стабилност мерките за фискална консолидация в частта на приходите са насочени към създаване на по-добра организация и координация на приходните администрации, събиращи данъчно-осигурителните приходи, разширяване на базата за облагане при запазване на „плоското" облагане на доходите на физическите лица, създаване на предпоставки за по-висока събираемост на приходите при запазване на ниските нива на данъчно облагане.

Очакваното ниво на разходите по КФП е 39,8% от БВП за 2015 г. при запазване на данъчната политика, основана на ниски данъци и при реалистична оценка за изпълнението на програмите, съфинансирани със средства от ЕС и други донори, и съответно при заложените фискални цели за бюджетното салдо. Основният принос за фискалната консолидация имат разходите, чийто относителен дял за 2015 г. спрямо очакваното изпълнение за 2014 г. намалява с 0,6% от БВП.

Данъчно-осигурителната политика ще бъде ориентирана към подкрепа на икономическия растеж, подобряване на бизнес средата, както и ограничаване на данъчните измами и повишаване на фискалната устойчивост в дългосрочен план. Предвижда се достигане на минималните нива на акцизните ставки в Общността в съответствие с договорения преходен период, като за периода 2015-2017 г. е разчетено повишаване на акцизната ставка на цигарите.

В Бюджет 2015 е заложено:

  • запазване на размерите и съотношенията на осигурителните вноски за фондовете на ДОО и участието на държавата в осигуряването за фонд „Пенсии" чрез трансфер на нивата от 2014 г., както и на размера на здравноосигурителната вноска на нивото от 2014 г.;
  • за 2015 г. се определя максимален осигурителен доход за всички осигурени лица в размер на 2 600 лв.;

Предвидено е ограничаване на разходите за персонал, без делегираните бюджети, с 10 на сто в бюджетната сфера, което е свързано с преглед на административните структури и тяхното оптимизиране.

За да се гарантира изпълнението и контрола на тази мярка и в съответствие с предвидените в Закона за публичните финанси възможности, в проекта на Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. е предвидено в рамките на общите разходи по бюджетите на бюджетните организации да се фиксира размерът на разходите за персонал. Това ограничение не предполага намаляване на индивидуалните размери на заплатите. Мярката изисква и предполага извършване на функционален анализ и преглед на административните структури на бюджетните организации и предприемане на действия от техните ръководители за тяхната оптимизация.

В актуализираната средносрочна бюджетна прогноза е предложено увеличаване на размера на минималната работна заплата на два пъти през 2015 г., съответно от 1 януари - 360 лв. и от 1 юли - 380 лв. Следващото увеличение на размера на минималната работна заплата се предвижда да стане от 1 януари 2016 г. - 420 лв. и от 1 януари 2017 г. - 460 лева.

Пенсионната политика за 2015 г. предвижда продължаване действието на т.нар. „швейцарско правило" или осъвременяването на пенсиите е от 1 юли 2015 г. с процент, равен на сбора от 50 на сто от нарастването на осигурителния доход и 50 на сто от индекса на потребителските цени през предходната календарна година.

В социалната сфера приоритет остават гарантиране социалната защита на уязвимите групи от населението чрез по-добра целенасоченост на социалните помощи, повишаване на ефективността на програмите, прилагане на диференциран подход, усъвършенстване на нормативната уредба в сферата на социалното подпомагане и оптимизиране на институционалната структура, свързана със социалната защита на най-нискодоходните и рискови групи от населението.

Приоритетите, към които ще бъдат насочени усилията в областта на здравеопазването, са дейностите по спешната медицинска помощ, електронното здравеопазване, лекарствената политика, лечебните заведения за болнична помощ, майчиното и детско здравеопазване, репродуктивното здраве.

Приоритетите, към които е насочена политиката в областта на образованието, са осигуряване на равен достъп до качествено образование и професионална подготовка и растеж във всички региони в страната, както и подобряване качеството на обучение във висшето образование на база съответствие с потребностите на пазара на труда.

Усилията ще са насочени и към насърчаване на автономните висши училища непрекъснато да повишават качеството на предлаганото образование. За тази цел е необходимо учебните заведения да бъдат подпомогнати при въвеждането, развитието и усъвършенстването на вътрешни системи за оценяване и поддържане на качеството на обучение, както и на академичния състав. Условията на студентското кредитиране също са фактор за подпомагане на студенти, докторанти и специализанти.

В областта на науката целите са свързани със създаване на благоприятна среда за кариерно развитие на учените, насърчаване развитието на научната дейност чрез програмно-конкурсно финансиране на фундаментални и приложни научни изследвания в приоритетни научни области и подпомагане изграждането на ново поколение учени.

За реализирането на приоритетите по отделните секторни политики ключово значение ще има и успешното изпълнение на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС. През 2015 г. всички оперативни програми, съфинансирани от СКФ 2007-2013 г., навлизат във финалната фаза за реализиране на финансираните чрез тях проекти, поради което се очакват интензивни плащания по програмите както до края на 2014, така и през 2015 г.

Политиките в бюджета по отношение на общините са насочени към разширяване на възможностите за тяхното устойчиво и балансирано развитие. Продължават дейностите за преодоляване на натрупаните вътрешни диспропорции между регионите. През 2015 г. ще продължи изпълнението на оперативни проекти, насочени към генериране на заетост и доходи в регионите.

Предвижда се максималният размер на държавния дълг към края на 2015 г. да нарасне до 24,5 млрд. лв., като съотношението държавен дълг/БВП се очаква да бъде 29,7%. През 2015 г. се планира поемането на нов държавен дълг от 8,1 млрд. лв. с оглед осигуряване на буфер за обезпечаване на краткосрочните флуктуации на фискалния резерв, финансиране на планирания бюджетен дефицит през 2015 г., за дълга в обращение, който следва да бъде рефинансиран, както и за нов заем от ЕИБ за осигуряване на средствата за съфинансиране на проектите от оперативните програми от Структурните фондове на ЕС през програмния период 2014-2020 г.

В заключение, Бюджет 2015 отразява средносрочната фискална стратегия на правителството за елиминиране на бюджетните дисбаланси и възстановяване на бюджетната позиция чрез последователни стъпки за намаляване на дефицита. Бюджет 2015 е първата голяма стъпка на правителството за изпълнение на ангажиментите за изготвяне на стабилен и реалистичен бюджет.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Пожелавам Ви ползотворна работа по обсъждането на Проектобюджет 2015!

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация