ИЗКАЗВАНЕ НА МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ ПЕТЪР ЧОБАНОВ ПРИ ОФИЦИАЛНОТО ОТКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА „РОЛЯТА НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ И ДОСТЪПЪТ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС ДО ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ, КОИТО ТЕ ПРЕДЛАГАТ”

18.11.2013 г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Международните финансови институции имат важни функции като катализатор за нарастване обема и качеството на инвестициите и развитието на частния сектор в България. Финансовата подкрепа, която те оказват през последните години за развитието на българската икономика се оценява високо от българските правителства. Вярваме, че  тази конференция ще допринесе за още по-успешно взаимодействие между международните финансови институции и българския бизнес и ще повиши информираността и възможностите, които те предоставят. Това, наред с мерките на правителството, ще допринесе за подобряването на бизнес средата в България, като улесни достъпа на българските фирми до финансиране.

Приоритет на българското правителство е съживяването на икономиката чрез подкрепящи мерки за бизнеса. В програмата на правителството е заложено предприемането на действия за насърчаване на достъпа до финансиране, включително и като разчитаме на Българската банка за развитие, с особен акцент върху малките и средни предприятия, както и на мерки за по-доброто използване на европейските фондове. Усилията ни са насочени към ефективното използване на възможностите, които членството на страната в международните финансови институции предоставя за българския бизнес, очертаването на ясни икономически приоритети за стратегиите и дейността им в България, както и осъществяването на активна кампания за информиране и представяне на условията и ползите от финансиране от тези институции с цел подобряване на бизнес средата.

Достъпът до финансиране е от съществено значение за повишаване на конкурентоспособността и потенциала на българските фирми и е  изключително важен, особено при сегашните икономически условия. Българският бизнес има възможност да ползва разнообразни източници за финансиране, като микрокредитиране, традиционни банкови инструменти, финансиране по правителствени и международни програми в подкрепа на малките и средни предприятия и други схеми. Международните финансови институции осигуряват както директно финансиране (за големи проекти), така и кредитни линии чрез посредници, например чрез търговски. Целта е осигуряване на кредити за крайните бенефициенти при максимално изгодни условия. Международните финансови институции предлагат също така финансиране чрез преки дялови участия,  капиталови фондове и други финансови инструменти, като гаранции по заеми, от които българските фирми биха могли да се възползват.

Чрез предоставянето на гъвкави, дългосрочни и конкурентни финансови инструменти и ресурси ще се насърчи развитието на българския бизнес, и в частност на МСП, които осигуряват препитание на много семейства и са движещата сила и гръбнакът за икономическия растеж и създаването на работни места в България.

На днешния форум ще бъдат представени продуктите и услугите на  международните институции, като вярваме, че това ще доведе до повишаване на осведомеността  с цел използване на възможностите за финансиране, опита и експертизата на всяка от тях, като се отчита съответната им специфика. Всеки предприемач би могъл да открие най-добрия инструмент за себе си в профила на различните международни финансови институции.

Например, Банката за развитие на Съвета на Европа е с изключителен социален мандат, докато Европейската банка за възстановяване и развитие има за цел насърчаване на прехода към отворени и демократични пазарни икономики, с акцент върху развитието на частния сектор. От друга страна, мисията на Европейската инвестиционна банка е да благоприятства  осъществяването на политиките и целите на ЕС, предимно чрез предоставяне на финансиране за инфраструктурни проекти. Черноморската банка за търговия и развитие приоритетно насочва своите ресурси за финансиране на проекти, допринасящи за развитието на черноморския регион и сътрудничеството между страните-членки на Банката. Международната финансова корпорация е световен лидер в развитието на частния сектор, който, като част от Групата на Световната банка, има за цел насърчаването на споделен просперитет в рамките на отделните страни, както и в глобален мащаб. Международните финансови институции работят в синергия, като изборът на финансираща институция, както и на съответен модел, зависи изцяло от насочеността и спецификата на проектите.

За нас е много важно отношенията с всички международни финансови институции да бъдат на плоскостта на едно ползотворно сътрудничество и бързо да преодолеем слабостите в тази област, които заварихме в началото на мандата. Мисля, че положихме достатъчно усилия в тази насока, особено по отношение на Световната банка и някои неуредени проблеми с тях, които бързо и категорично разрешихме.

В следващите няколко часа ще бъдете запознати със схемите и инструментите за финансиране, които международните финансови институции предлагат, и се надяваме да поставите открито всички въпроси, които Ви вълнуват, в рамките на дискусиите след отделните презентации.

Пожелавам ползотворна работа на форума.

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

*Изказване на министъра на финансите г-н Петър Чобанов при официалното откриване на конференцията под патронажа на заместник министър-председателя по икономическото развитие „Ролята на международните финансови институции и достъпът на българския бизнес до финансовите инструменти, които те предлагат", 18 ноември 2013, Резиденция „Бояна", 09.00 часа