ИЗКАЗВАНЕ НА МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ ПО ВРЕМЕ НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НПР

06.02.2007 г.

Уважаеми дами и господа,

Днешната дискусия е посветена на Национална програма за реформи на Република България за 2006- 2009 г. Срещите по подобни много важни стратегически въпроси с вас, представителите на социално-икономическите партньори и неправителствените организации, са неделима част от процеса на изработване на основните програмни документи на България и вече се превърнаха в традиция.

Както знаете, основните цели на обновената през март 2005 г. Лисабонската стратегия са насочени към стимулирането на икономическия растеж и към създаването на нови работни места с мобилизирането на съответните национални и общностни инструменти, като заедно с правителствата, в постигането на целите се ангажират и парламентите, местната власт, социалните партньори и гражданското общество. Постигането на целите се реализира чрез превръщането на Европа в привлекателно за работа и инвестиране място, чрез стимулирането на знанието и иновациите, които са основната движеща сила на икономическия растеж, както и чрез разкриването на повече и на по-добри работни места. Отчитането на постигането на Лисабонските цели на национално равнище се осъществява посредством годишните Национални програми за реформи (НПР), в които се отразяват съответните условия и нужните реформи в отделните страни, които съответстват на Общите насоки за икономическа политика и на Стабилизационните и Конвергентните програми към ревизирания Пакт за стабилност и растеж.

Националната програма за реформи (НПР) на България е разработена в отговор на предизвикателствата, поставени пред държавите-членки на ЕС като основен акцент в обновената Лисабонска стратегия. НПР е стратегически документ, имащ за цел да систематизира усилията на правителството за постигане на високи и устойчиви темпове на икономически растеж и заетост, като очертае средносрочната рамка от мерки и приоритети в областта на макро- и микроикономическото развитие, пазара на труда и развитието на човешкия капитал. Националната програма за реформи представлява продължение на Предприсъединителната икономическа програма на България с фокус върху структурните реформи, насочени към постигането на целите на обновената Лисабонска стратегия. НПР е съобразена както с Интегрираните насоки (ИН) и последните препоръки на Съвета и Комисията, така и с някои основни програмни документи на българското правителство, а именно: - програмата на Правителството на европейската интеграция, икономическия растеж и социалната отговорност (2005-2009г.), - многогодишната бюджетна рамка, - Националната стратегическа референтна рамка, - Конвергентната програма - секторни стратегии на отделни министерства и ведомства. Програмата е разработена от работна група към МФ (АИАП) в координация с министерствата и ведомствата, като отразява приоритетите на съответните институции, благодарение на многократните срещи в процеса на изготвянето и.

Уважаеми дами и господа,

На вашето внимание беше предоставен проект на програмата, като разчитаме на вашите становища, предложения и препоръки за окончателното изработване и оформяне на документ, който ще представи основните приоритети за реформи в периода до 2009 г. В кратки срокове предстои внасянето на Програмата за одобрение от Министерски съвет. Очакваме и коментари на Европейската комисия по варианта, който ви е изпратен и на вас. Вашите препоръки ще бъдат отразени във финалния вариант на НПР.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация