ИЗКАЗВАНЕ НА МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ ПО ВРЕМЕ НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НПР

06.02.2007 г.

Уважаеми дами и господа,

Днешната дискусия е посветена на Национална програма за реформи на Република България за 2006- 2009 г. Срещите по подобни много важни стратегически въпроси с вас, представителите на социално-икономическите партньори и неправителствените организации, са неделима част от процеса на изработване на основните програмни документи на България и вече се превърнаха в традиция.

Както знаете, основните цели на обновената през март 2005 г. Лисабонската стратегия са насочени към стимулирането на икономическия растеж и към създаването на нови работни места с мобилизирането на съответните национални и общностни инструменти, като заедно с правителствата, в постигането на целите се ангажират и парламентите, местната власт, социалните партньори и гражданското общество. Постигането на целите се реализира чрез превръщането на Европа в привлекателно за работа и инвестиране място, чрез стимулирането на знанието и иновациите, които са основната движеща сила на икономическия растеж, както и чрез разкриването на повече и на по-добри работни места. Отчитането на постигането на Лисабонските цели на национално равнище се осъществява посредством годишните Национални програми за реформи (НПР), в които се отразяват съответните условия и нужните реформи в отделните страни, които съответстват на Общите насоки за икономическа политика и на Стабилизационните и Конвергентните програми към ревизирания Пакт за стабилност и растеж.

Националната програма за реформи (НПР) на България е разработена в отговор на предизвикателствата, поставени пред държавите-членки на ЕС като основен акцент в обновената Лисабонска стратегия. НПР е стратегически документ, имащ за цел да систематизира усилията на правителството за постигане на високи и устойчиви темпове на икономически растеж и заетост, като очертае средносрочната рамка от мерки и приоритети в областта на макро- и микроикономическото развитие, пазара на труда и развитието на човешкия капитал. Националната програма за реформи представлява продължение на Предприсъединителната икономическа програма на България с фокус върху структурните реформи, насочени към постигането на целите на обновената Лисабонска стратегия. НПР е съобразена както с Интегрираните насоки (ИН) и последните препоръки на Съвета и Комисията, така и с някои основни програмни документи на българското правителство, а именно: - програмата на Правителството на европейската интеграция, икономическия растеж и социалната отговорност (2005-2009г.), - многогодишната бюджетна рамка, - Националната стратегическа референтна рамка, - Конвергентната програма - секторни стратегии на отделни министерства и ведомства. Програмата е разработена от работна група към МФ (АИАП) в координация с министерствата и ведомствата, като отразява приоритетите на съответните институции, благодарение на многократните срещи в процеса на изготвянето и.

Уважаеми дами и господа,

На вашето внимание беше предоставен проект на програмата, като разчитаме на вашите становища, предложения и препоръки за окончателното изработване и оформяне на документ, който ще представи основните приоритети за реформи в периода до 2009 г. В кратки срокове предстои внасянето на Програмата за одобрение от Министерски съвет. Очакваме и коментари на Европейската комисия по варианта, който ви е изпратен и на вас. Вашите препоръки ще бъдат отразени във финалния вариант на НПР.